NOUTATI din 2 martie 2015 !!!

(3) Contravenţiile prevăzute la art. 5 pct. 22
25 se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei,
care se aplică operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier.
(4) Contravenţiile prevăzute la art. 5 pct. 29 şi 31 se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei,care se aplică şcolii de conducători auto.
(5) Contravenţiile prevăzute la art. 5 pct. 27 şi 28 se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei,
care se aplică centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.
(6) Contravenţiile prevăzute la art. 5 pct. 31 şi 32 se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei,
care se aplică instructorului auto autorizat.”
ART. II
Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitor
ul Oficial al României,
(3) Contravenţiile prevăzute la art. 5 pct. 22
25 se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei,
care se aplică operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier.
(4) Contravenţiile prevăzute la art. 5 pct. 29 şi 31 se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei,
care se aplică şcolii de conducători auto.
(5) Contravenţiile prevăzute la art. 5 pct. 27 şi 28 se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei,
care se aplică centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul
transporturilor rutiere
.
(6) Contravenţiile prevăzute la art. 5 pct. 31 şi 32 se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei,
care se aplică instructorului auto autorizat.”
ART. II
Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitor
ul Oficial al României,

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 561/2006
AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 şi (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 71, având în vedere propunerea Comisiei, având în vederea avizul Comitetului Economic şi Social, după consultarea Comitetului Regiunilor, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 8 decembrie 2005, întrucât:
(1) În domeniul transporturilor rutiere, Regulamentul (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 de armonizare a anumitor dispoziţii din domeniul social privind transportul rutier urmărea să armonizeze condiţiile de concurenţă între modurile de transport terestru, în special în ceea ce priveşte sectorul transportului rutier şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi a siguranţei rutiere. Progresele realizate în aceste domenii ar trebuie să fie menţinute şi extinse.
(2) Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier impune statelor membre adoptarea de măsuri care să limiteze durata de lucru maximă săptămânală a lucrătorilor mobili.
(3) S-au întâmpinat dificultăţi în uniformitatea interpretării, aplicării, executării şi controlului în toate statele membre ale anumitor dispoziţii ale Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 referitoare la durata de condus, pauzele şi perioadele de repaus pe care trebuie să le respecte conducătorii auto care efectuează transporturi rutiere naţionale şi internaţionale în interiorul Comunităţii, din cauza caracterului general al termenilor in care sunt redactate aceste norme.
(4) Este de dorit ca aceste dispoziţii să fie aplicate în mod eficient şi uniform pentru ca să fie îndeplinite obiectivele vizate şi să nu se discrediteze aplicarea normelor. Inconsecinţă, este necesar să se stabilească o serie de norme mai clare şi mai simple carevor fi uşor de înţeles, de interpretat şi de aplicat de către sectorul transporturilor rutiere şi de către autorităţile responsabile cu aplicarea acestora.
(5) Măsurile prevăzute de prezentul regulament în ceea ce priveşte condiţiile de lucru nu ar trebui să aducă atingere dreptului partenerilor sociali de a stabili dispoziţii mai favorabile lucrătorilor prin contracte colective de muncă sau în alt mod.
(6) Este necesar să fie definit clar domeniul de aplicare a prezentului regulament prin precizarea principalelor categorii de vehicule vizate.
(7) Prezentul regulament ar trebui să se aplice transporturilor rutiere efectuate fie exclusive în interiorul Comunităţii, fie între Comunitate, Elveţia şi ţările părţi la Acordul privind,Spaţiul Economic European.
(8) Acordul european privind munca echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale din 1 iulie 1970 (denumit în continuare „AETR”), astfel cum a fost modificat, ar trebui să se aplice în continuare transporturilor rutiere de mărfuri sau de călători efectuate de vehicule înmatriculate într-un stat membru sau într-o ţară care este parte contractantă la AETR, pe întregul traseu, adică atât partea situată între Comunitate şi o ţară terţă, alta decât Elveţia, cât şi ţările care sunt părţi contractante la Acordul privind Spaţiul Economic European, cât şi partea care traversează teritoriul unei astfel de ţări. Este esenţial să se modifice AETR cât mai repede, ideal în următorii doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, în vederea punerii în conformitate a dispoziţiilor acestuia cu prezentul regulament.
(9) În cazul transporturilor rutiere efectuate de vehicule înmatriculate într-o ţară terţă care nu este parte la AETR, dispoziţiile AETR ar trebui aplicate părţii de traseu care se efectuează în interiorul Comunităţii sau în interiorul ţărilor care sunt părţi la AETR.
(10) Dat fiind faptul că obiectul AETR intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament, competenţa de negociere şi de încheiere a acordului respectiv aparţine Comunităţii.
(11) În cazul în care o modificare a normelor comunitare interne în domeniul respective necesită o modificare corespunzătoare a AETR, statele membre ar trebui să-şi unească eforturile pentru a obţine această modificare cât mai curând, în conformitate cu procedura prevăzută în AETR.
(12) Lista scutirilor ar trebui actualizată pentru a ţine seama de evoluţia sectorului transportului rutier pe parcursul ultimilor nouăsprezece ani.
(13) Toţi termenii cheie ar trebui definiţi în mod complet pentru a facilita interpretarea şi a garanta aplicarea uniformă a prezentului regulament. De asemenea, este necesar să se prevadă asigurarea unei interpretări şi aplicări uniforme a prezentului regulament de către autorităţile de control naţionale. Definirea termenului „săptămână” care figurează în prezentul regulament nu ar trebui să împiedice conducătorul auto să înceapă săptămâna de lucru în oricare zi a săptămânii.
(14) Pentru a garanta eficienţa executării, este indispensabil ca autorităţile competente să fie în măsură, la efectuarea controalelor rutiere şi, după o perioadă de tranziţie, să se asigure că s-au respectat perioadele de şofat şi de repaus din ziua respectivă şi din ultimele douăzeci şi opt de zile.
(15) Este necesar ca normele de bază referitoare la duratele de condus să fie clarificate şi simplificate pentru a permite controlul uniform şi eficient al aplicării acestora cu ajutorul tahografului digital, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatul de înregistrare în transportul rutier1 şi prezentul regulament. Prin urmare, prin intermediul unui comitet permanent, autorităţile împuternicite cu asigurarea respectării prezentului regulament în statele membre ar trebui să facă toate eforturile pentru a ajunge la o interpretare comună a aplicării acestuia.
(16) S-a constatat că dispoziţiile Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 permiteau programarea perioadelor de şofat şi de repaus zilnice astfel încât conducătorul auto putea fi în situaţia de a conduce o perioadă prea lungă fără a lua o pauză completă, ceea ce avea ca rezultat diminuarea siguranţei rutiere şi deteriorarea condiţiilor de lucru ale conducătorilor. In consecinţă, este necesar să se asigure ca fracţionarea pauzelor să nu ducă la abuzuri.
(17) Prezentul regulament urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor sociale pentru lucrătorii cărora li se aplică, precum şi îmbunătăţirea siguranţei rutiere în general. Acesta urmăreşte realizarea acestui obiectiv în special prin dispoziţiile referitoare la durata maximă de condus pe zi, pe săptămână şi pe o perioadă de două săptămâni consecutive, prin dispoziţia care obligă un conducător auto să ia o perioadă de repaus săptămânal normală, cel puţin o dată pe o perioadă de două săptămâni consecutive, şi prin dispoziţiile care prevăd că în nici un caz o perioadă de repaus zilnic nu poate fi mai mică decât o perioadă neîntreruptă de nouă ore. Acest ansamblu de dispoziţii garantează un repaus corespunzător şi, luând în considerare şi experienţa dobândită în ultimii ani in domeniul aplicării normelor, nu mai este necesar un sistem de compensaţie pentru perioadele de repaus zilnic reduse.
(18) Un mare număr de transporturi rutiere în interiorul Comunităţii includ un traseu parcurs pe feribot sau în tren. În consecinţă, ar trebui stabilite dispoziţii clare şi corespunzătoare în ceea ce priveşte perioadele de repaus zilnic şi de pauză în acest tip de traseu.
(19) În vederea intensificării transporturilor internaţionale de mărfuri şi de călători, ar trebui ca, în interesul siguranţei rutiere şi al unei mai bune desfăşurări a controalelor rutiere şi a controalelor efectuate în spaţiile întreprinderilor, perioadele de şofat şi de repaus şi pauzele începute în alte state membre sau în ţări terţe să fie luate în considerare şi să se stabilească dacă normele relevante au fost respectate în totalitate şi în mod corect.
(20) Principiul responsabilităţii întreprinderilor de transport ar trebui extins cel puţin la întreprinderile de transport care sunt persoane juridice sau fizice şi nu ar trebui să excludă dreptul de acţiune împotriva persoanelor fizice care ar fi autorii, instigatorii sau complicii unei încălcări a prezentului regulament.
(21) Conducătorii auto care lucrează pentru mai multe întreprinderi de transport trebuie să furnizeze fiecăreia dintre acestea informaţiile de care au nevoie pentru asumarearăspunderilor în cadrul prezentului regulament.
(22) În vederea promovării progresului social şi a îmbunătăţirii siguranţei rutiere, fiecare stat membru ar trebui să-şi păstreze dreptul de a adopta anumite măsuri corespunzătoare.
(23) Derogările naţionale ar trebui să reflecte schimbările intervenite în sectorul transportului rutier şi să se limiteze la elementele care nu sunt supuse în prezent concurenţei.
(24) Statele membre ar trebui să stabilească norme pentru vehiculele utilizate pentru transportul călătorilor prin servicii regulate pe un traseu care nu depăşeşte 50 km. Aceste norme ar trebuie să asigure o protecţie corespunzătoare în ceea ce priveşte perioada de şofat permisă şi pauzele şi perioadele de repaus obligatorii.
(25) În vederea unei bune aplicări a prezentului regulament, este necesar ca serviciile regulate de transport de călători, naţionale şi internaţionale să fie controlate printr-un dispozitiv standard de înregistrare.
(26) Statele membre ar trebui să stabilească norme referitoare la sancţiunile pentru încălcarea prezentului regulament şi să se asigure că acestea sunt aplicate. Aceste sancţiuni trebuie să aibă un caracter efectiv, proporţionat, disuasiv şi nediscriminatoriu. De asemenea, posibilitatea de imobilizare a vehiculului în caz de încălcare gravă ar trebui să figureze pe scara comună a măsurilor pe care statele membre le pot aplica. Dispoziţiile prezentului regulament referitoare la sancţiuni sau la proceduri nu aduc atingere normelor naţionale referitoare la sarcina probei.
(27) În vederea asigurării unei aplicări clare şi efective, este necesar să se stabilească dispoziţii uniforme referitoare la răspunderea întreprinderilor de transport şi aconducătorilor auto pentru încălcarea prezentului regulament. Această răspundere poateduce, după caz, la sancţiuni penale, civile sau administrative în statele membre.
(28) Dat fiind faptul că obiectul prezentului regulament, adică stabilirea de norme comunitare clare referitoare la perioadele de şofat, pauzele şi perioadele de repaus ale conducătorilor auto, nu poate fi realizat în mod corespunzător de către statele membre, şi, în consecinţă, poate fi mai bine realizat, având în vedere necesitatea unei acţiuni coordonate, la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităţii prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este enunţat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv.
(29) Este necesar să fie adoptate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competenţelor de executare conferite Comisiei1.
(30) Având în vedere că Directiva 2003/59/CE cuprinde dispoziţii referitoare la vârsta minimă a conducătorilor auto, care trebuie transpuse până în 2009, prezentul regulament nu trebuie sa contina decat dispozitiile tranzitorii in ceea ce priveste varsta minima a echipajelor.
(31) Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 ar trebui modificat pentru a se preciza obligatiile specifice intreprinderilor de transport si conducatorilor auto ale acestora, precum si pentru a asigura securitatea juridica si a impune o respectare mai stricta a perioadelor de sofat si de repaus cu ocazia controalelor rutiere.
(32) Regulamentul (CEE) nr 3821/85 ar trebui, de asemenea, sa fie modificat in vederea garantarii securitatii juridice in ceea ce priveste noile date care se introduc in tahograful digital si punerea la dispozitie a cardurilor de conducatori auto.
(33) Introducerea, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr 2135/98, a unui dispozitiv de inregistrare care permite inregistrarea electronica a activitatii conducatorului auto pe cardul de conducator, pe o perioada de 28 de zile si a activitatii vehiculului, pe o perioada de 365 de zile, va permite in viitor controale rutiere mai rapide si mai complete.
(34) In ceea ce priveste controalele rutiere, Directiva 88/599/CEE nu prevede decat controlul perioadelor de sofat si de repaus zilnic, precum si al pauzelor. Dupa introducerea aparatului digital de inregistrare, datele conducatorului si ale vehiculului vor fi stocate electronic si vor putea fi evaluate electronic, pe loc. Acest lucru ar trebui sa permita, cu timpul, un control simplu al perioadelor de repaus zilnic, normale si reduse, al perioadelor de repaus saptamanal, normale si reduse si al repausului compensatoriu.
(35) Experienta arata ca dispozitiile prezentului regulament si, in special, cele referitoare la durata maxima de condus pe o perioada de 2 saptamani nu se respecta decat daca se efectueaza controale rutiere eficiente si effective pe toata perioada.
(36) Aplicarea dispozitiilor legale in ceea ce priveste tahograful digital ar trebui sa fie conforma cu prezentul regulament, pentru a se putea obtine o eficienta optima a controlului si a aplicarii anumitor dispozitii ale legislatiei sociale in domeniul transportului rutier.
(37) Din motive de claritate si rationalizare, Regulamentul (CEE) nr.3820/85 ar trebui abrogat si inlocuit cu prezentul regulament,

ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I
DISPOZITII INTRODUCTIVE
Articolul 1
Prezentul regulament stabileşte normele referitoare la perioadele de şofat, de repaus şi la pauzele care trebuie respectate de către conducătorii auto ce asigură transportul rutier de mărfuri şi de călători în vederea armonizării condiţiilor de concurenţă între modurile de transport terestru, în special în ceea ce priveşte sectorul rutier, şi a îmbunătăţirii condiţiilor de lucru şi a siguranţei rutiere. De asemenea, prezentul regulament prevede promovarea unor mai bune practici de control şi de aplicare a normelor de către statele membre şi a unor metode mai bune de lucru în sectorul transportului rutier.

Articolul 2
(1) Prezentul regulament se aplică transportului rutier:
(a) de mărfuri cu vehicule, inclusiv vehicule cu remorcă sau semiremorcă, a căror masă maximă autorizată depăşeşte 3,5 tone sau
(b) de călători cu vehicule care sunt construite sau amenajate în mod permanent pentru a putea asigura transportul a mai mult de nouă persoane, inclusiv conducătorul, şi care sunt destinate acestui scop.
(2) Prezentul regulament se aplică, indiferent de ţara de înmatriculare a vehiculului, transporturilor rutiere efectuate:
(a) exclusiv în interiorul Comunităţii sau
(b) între Comunitate, Elveţia şi ţările părţi la Acordul privind Spaţiul Economic European.
(3) AETR se aplică, în locul prezentului regulament, operaţiunilor de transport internaţional efectuate în parte în afara zonelor prevăzute la alineatul (2), pentru:
(a) vehiculele înmatriculate în Comunitate sau în ţările care sunt părţi la AETR, pe tot traseul;
(b) vehiculele înmatriculate într-o ţară terţă care nu este parte AETR, numai pentru acea parte a traseului situată pe teritoriul Uniunii Europene sau al ţărilor care sunt părţi AETR.
Dispoziţiile AETR ar trebui armonizate cu cele ale prezentului regulament astfel incãt dispoziţiile principale ale prezentului regulament să se aplice, prin intermediul AETR, acestor vehicule pentru toată partea traseului care se efectuează în interiorul Comunităţii.

Articolul 3
Prezentul regulament nu se aplică transporturilor rutiere efectuate de:
(a) vehicule utilizate pentru transportul de călători prin servicii regulate, traseul liniei nedepăşind 50 km;
(b) vehicule a căror viteză maximă autorizată nu depăşeşte 40 km/h;
(c) vehicule utilizate de serviciile forţelor armate, de serviciile protecţiei civile, de pompieri şi forţele responsabile cu menţinerea ordinii publice sau închiriate de acestea fără conducător auto, atunci când transportul intră în atribuţiile proprii ale acestor servicii şi se efectuează sub controlul acestora;
(d) vehicule, inclusiv cele utilizate pentru transportul necomercial de ajutor umanitar, utilizate în situaţii de urgenţă sau în operaţiuni de salvare;
(e) vehicule specializate folosite în misiuni medicale;
(f) vehicule specializate pentru depanări care acţionează pe o rază de 100 km de la baza de staţionare;
(g) vehicule de încercări rutiere pentru îmbunătăţire tehnologică, reparaţii sau întreţinere, precum şi vehicule noi sau transformate care nu au fost încă puse în circulaţie;
(h) vehicule sau un ansamblu de vehicule cu o masă maximă autorizată care să nu depăşească 7,5 tone utilizate pentru transporturi de mărfuri în scopuri necomerciale;
(i) vehicule comerciale, care au caracter istoric, în conformitate cu legislaţia statului membru în care sunt conduse, şi care sunt utilizate pentru transportul de călători sau de mărfuri în scopuri necomerciale.

Articolul 4
În sensul prezentului regulament, se înţelege prin:
(a) „transport rutier”: orice deplasare efectuată, în totalitate sau parţial, pe drumurile deschise utilizării publice de către un vehicul, gol sau încărcat, folosit pentru transportul călătorilor sau al mărfurilor;
(b) „vehicul”: un autovehicul, un tractor, o remorcă, o semiremorcă sau o combinaţie de aceste vehicule, definite după cum urmează:
– „autovehicul”: orice vehicul prevăzut cu un sistem mecanic de autopropulsie care circulă pe un drum public, altul decât cel care se deplasează în permanenţă pe şine, şi care este utilizat în mod normal pentru transportul de călători sau de mărfuri;
– „tractor”: orice vehicul prevăzut cu un sistem mecanic de autopropulsie care circulă pe un drum public, altul decât cel care se deplasează în permanenţă pe şine, şi care este proiectat în mod special pentru a trage, împinge sau acţiona remorci, semiremorci, utilaje sau maşini;
– „remorcă”: orice vehicul proiectat pentru a fi cuplat la un autovehicul sau la un tractor;
– „semiremorcă”: o remorcă fără osia din faţă, cuplată astfel încât o parte substanţială din greutatea sa şi din cea a încărcăturii sale să fie suportată de tractor sau de autovehicul;
(c) „conducător auto”: persoana care conduce vehiculul, chiar şi pentru o scurtă perioadă de timp, sau care se află la bordul unui vehicul în cadrul serviciului său pentru a-l putea conduce, în cazul în care este necesar;
(d) „pauză”: orice perioadă în care conducătorul nu are dreptul să conducă sau să efectueze alte munci şi care trebuie să-i permită numai să se odihnească;
(e) „altă activitate”: orice activitate, cu excepţia şofatului, definită ca timp de lucru la articolul 3 litera (a) din Directiva 2002/15/CE, inclusiv orice activitate desfăşurată pentru acelaşi sau un alt angajator din sectorul transportului sau din alt sector;
(f) „repaus”: orice perioadă neîntreruptă pe parcursul căreia conducătorul auto poate dispune liber de timpul său;

(g) „perioadă de repaus zilnic”: partea unei zile în timpul căreia conducătorul auto poate dispune liber de timpul său şi care poate fi o „perioadă de repaus zilnic normală” sau o „perioadă de repaus zilnic redusă”:
– „perioadă de repaus zilnic normală”: orice perioadă de repaus de cel puţin unsprezece ore. De asemenea, această perioadă de repaus zilnic normală poate fi luată în două tranşe, din care prima trebuie să fie o perioadă neîntreruptă de cel puţin trei ore şi a doua, o perioadă neîntreruptă de cel puţin nouă ore;
– „perioadă de repaus zilnic redusă”: orice perioadă de repaus de cel puţin nouă ore, dar mai puţin de unsprezece ore;
(h) „perioadă de repaus săptămânal”: o perioadă săptămânală în timpul căreia un conducător auto poate dispune liber de timpul său şi care poate fi o „perioadă de repaus săptămânal normală” sau o „perioadă de repaus săptămânal redusă”:
– „perioadă de repaus săptămânal normală”: orice perioadă de repaus de cel puţin patruzeci şi cinci de ore;
– „perioadă de repaus săptămânal redusă”: orice perioadă de repaus de mai puţin de patruzeci şi cinci de ore, care poate fi redusă la minimum douăzeci şi patru de ore consecutive, sub rezerva condiţiilor menţionate la articolul 8 alineatul (6);
(i) „săptămână”: perioada cuprinsă între ora 00.00 a zilei de luni şi ora 24.00 a zilei de duminică;
(j) „durată de condus”: durata activităţii de condus înregistrată:
– automat sau semiautomat de aparatul de înregistrare definit în anexa I şi în anexa I B la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 sau
– manual, în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85;
(k) „durată zilnică de condus”: durata totală de condus acumulată între sfârşitul unei perioade de repaus zilnic şi începutul următoarei perioade de repaus zilnic sau între o perioadă de repaus zilnic şi o perioadă de repaus săptămânal;
(l) „durată de condus săptămânală”: durata de condus totală, acumulată în timpul unei săptămâni;
(m) „masă maximă admisa”: masa maximă autorizată de operare a unui vehicul, complet încărcat;
(n) „servicii regulate de transport călători”: serviciile de transport naţionale şi internaţionale, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (CEE) nr. 684/92 al Consiliului din 16 martie 1992 privind regulile comune pentru transportul internaţional de călători cu autocarul şi autobuzul;
(o) „conducere în echipaj”: situaţia în care, pe parcursul unei perioade de condus cuprinsă între două perioade de repaus zilnice consecutive sau între o perioadă de repaus zilnic şio perioadă de repaus săptămânal, se află cel puţin doi conducători la bordul vehicululuipentru a asigura şofatul. Pe parcursul primei ore de conducere în echipaj, prezenţa altuiconducător sau a altor conducători este facultativă, dar ea este obligatorie pentru restulperioadei.
(p) „întreprindere de transport”: price persoană fizică sau juridică, orice asociaţie sau grup de persoane fără personalitate juridică, cu scop lucrativ sau nu, sau orice organism public cu personalitate juridică sau dependent de o autoritate cu personalitate juridică ce efectuează transporturi rutiere în contul altcuiva sau în contul său;
(q) „perioadă de şofat”: durata de şofat cumulată între momentul în care conducătorul auto incepe sa conduca după o perioadă de repaus sau o pauză şi momentul în care începe o perioadă de repaus sau o pauză. Perioada de şofat poate fi continuă sau fragmentată.

CAPITOLUL II
ECHIPAJE, DURATE DE ŞOFAT, PAUZE ŞI TIMP DE REPAUS
Articolul 5
(1) Vârsta minimă a conducătorilor este de optsprezece ani.
(2) Vârsta minimă a celui de-al doilea conducător este stabilită la optsprezece ani. Cu toate acestea, statele membre pot reduce vârsta minimă a celui de-al doilea conducător la şaisprezece ani, cu condiţia îndeplinirii următoarelor condiţii:
(a) transportul rutier se efectuează în interiorul unui stat membru pe o rază de cincizeci de km de la baza de staţionare a vehiculului şi pe teritoriul unităţilor administrative locale al căror centru se află pe această rază;
(b) limita de vârstă este redusă în scop de formare profesională şi
(c) măsura este conformă cu limitele impuse de legislaţia naţională a statului membru privind ocuparea forţei de muncă.

Articolul 6
(1) Perioada de conducere zilnică nu depăşeşte nouă ore.
Cu toate acestea, perioada de conducere zilnică poate fi prelungită la maximum zece ore, cel mult de două ori pe saptamana.
(2) Perioada de conducere săptămânală nu depăşeşte cincizeci şi şase de ore şi nici nu generează o depăşire a duratei maxime de lucru săptămânale stabilită de Directiva 2002/15/CE.
(3) Perioada de conducere acumulată in totalpe parcursul a două săptămâni consecutiv,oricare ar fi acestea, nu trebuie să depăşească nouăzeci de ore.
(4) Perioadele de conducere zilnica şi săptămânala cuprind toate perioadele de conducere înregistrate pe teritoriul Comunităţii sau al unei ţări terţe.
(5) Un conducător auto înregistrează ca altă activitateorice perioadă, astfel cum este definită la articolul 4 litera (e), precum şi orice perioadă petrecută pentru conducerea unui vehiculutilizat pentru operaţiuni comerciale care nu intră în domeniul de aplicare a prezentuluiregulament şi înregistrează orice perioadă de disponibilitate, astfel cum este definită laarticolul 15 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85, de la ultima perioadă de repaus zilnic sau săptămânal. Această înregistrare se face fie manual, pe o foaie de înregistrare,pe un imprimat, fie cu ajutorul funcţiei de introducere manuală de date oferită de aparatulde înregistrare.

Articolul 7
După o perioadă de patru ore şi jumătate de condus, conducătorul trebuie să facă o pauză neîntreruptă de cel puţin patruzeci şi cinci de minute, exceptând cazul în care îşi începe operioadă de repaus.
Această pauză poate fi înlocuită cu o pauză de cel puţin cincisprezece minute urmată de o pauză de cel puţin treizeci de minute, pauze intercalate pe parcursul perioadei de conducere astfel încât să respecte dispoziţiile primului paragraf.

Articolul 8
(1) Conducătorul respectă perioadele de repaus zilnic şi săptămânal.
(2) Pe parcursul fiecărei perioade de douăzeci şi patru de ore de după perioada de repaus zilnic sau săptămânal, conducătorul trebuie să efectueze o nouă perioadă de repaus zilnic.
În cazul în care perioada de repaus zilnic care intră în această perioadă de douăzeci şi patru de ore este de cel puţin nouă ore, dar mai puţin de unsprezece ore, perioada respectivă de repaus zilnic este considerată perioadă de repaus zilnic redusă.
(3) O perioadă de repaus zilnic se poate prelungi pentru a deveni perioadă de repaus săptămânal normală sau perioadă de repaus săptămânal redusă.
(4) Un conducător nu poate efectua mai mult de trei perioade de repaus zilnic reduse între două perioade de repaus săptămânal.
(5) Prin derogare de la alineatul (2), atunci când vehiculul este condus de un echipaj, un conducător trebuie să fi efectuat o nouă perioadă de repaus zilnic de cel puţin nouă ore pe parcursul celor treizeci de ore de după perioada de repaus zilnic sau săptămânal.
(6) Pe parcursul a două săptămâni consecutive, un conducător trebuie să efectueze cel puţin:
– două perioade de repaus săptămânal normale sau
– o perioadă de repaus săptămânal normală şi o perioadă de repaus săptămânal redusă de cel puţin douăzeci şi patru de ore. Cu toate acestea, reducerea se compensează cu o perioadă de repaus echivalentă luată în bloc, înainte de sfârşitul celei de-a treia săptămâni care urmează săptămânii în discuţie.
O perioadă de repaus săptămânal începe până la sfârşitul a şase perioade de douăzeci şi patru de ore de la perioada de repaus săptămânal precedentă.
(7) Orice perioadă de repaus luată în compensaţie pentru reducerea unei perioade de repaus săptămânal trebuie alipită unei alte perioade de repaus de cel puţin nouă ore.
(8) În cazul în care un conducător solicită acest lucru, perioadele de repaus zilnic şi perioadele de repaus săptămânal reduse departe de baza de staţionare a vehiculului pot fi
efectuate la bordul vehiculului, cu condiţia ca acesta să fie dotat cu cabină de dormit corespunzătoare şi să fie în staţionare.
(9) O perioadă de repaus săptămânal care începe pe parcursul unei săptămâni şi se continuă în săptămâna următoare poate fi alipită oricăreia dintre aceste săptămâni, dar nu amândurora.

Articolul 9
(1) Prin derogare de la articolul 8, atunci când un conducător auto însoţeşte un vehicul transportat cu feribotul sau cu trenul şi efectuează în acelaşi timp o perioadă de repaus zilnic normală, această perioadă poate fi întreruptă de două ori cel mult de alte activităţi a căror durată nu depăşeşte o oră. Pe parcursul acestei perioade de repaus zilnic normală, conducătorul are acces la o cuşetă.
(2) Perioada de timp necesară conducătorului pentru a se deplasa la locul de îmbarcare într-un vehicul care intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament sau pentru a se întoarce din acel loc, atunci când acesta nu se află nici la locul de reşedinţă a conducătorului, nici la sediul angajatorului unde se află locul normal de staţionare al conducătorului, nu se consideră repaus sau pauză, cu excepţia cazului în care conducătorul se află pe un feribot sau în tren şi are acces la o cuşetă.
(3) Perioada de timp necesară conducătorului ce conduce un vehicul care nu intră in domeniul de aplicare a prezentului regulament pentru a se deplasa la locul de îmbarcare într-un vehicul care intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament sau pentru a se întoarce din acel loc, atunci când acesta nu se află nici la locul de reşedinţă al conducătorului, nici la sediul angajatorului unde se află locul normal de staţionare al conducătorului, se consideră altă muncă.

CAPITOLUL III
RĂSPUNDEREA ÎNTREPRINDERII DE TRANSPORT
Articolul 10
(1) Se interzice întreprinderilor de transport să remunereze conducătorii auto salariaţi sau care sunt puşi la dispoziţia lor în funcţie de distanţa parcursă şi/sau de cantitatea de mărfuri transportată, chiar şi sub formă de prime sau majorări salariale, în cazul în care o asemenea remunerare este de natură să pericliteze siguranţa rutieră şi/sau să încurajeze încălcarea prezentului regulament.
(2) Întreprinderile de transport organizează activitatea conducătorilor menţionaţi la alineatul (1) astfel încât aceştia să se conformeze Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 şi capitolului II din prezentul regulament. Întreprinderile de transport dau instrucţiuni corespunzătoare conducătorilor şi efectuează controale periodice pentru a se asigura de respectarea Regulamentului (CEE) nr.3821/85 şi a capitolului II din prezentul regulament.
(3) O întreprindere de transport este ţinută responsabilă de încălcările comise de către conducătorii întreprinderii, chiar dacă aceste încălcări au fost comise pe teritoriul unui alt stat membru sau al unei ţări terţe.
Fără a duce atingere dreptului statelor membre de a face întreprinderile de transport responsabile în totalitate, statele membre pot să asocieze această răspundere cu nerespectarea de către întreprinderi a alineatelor (1) şi (2). Statele membre pot lua in considerare orice dovadă care stabileşte că întreprinderea de transport nu poate fi în mod rezonabil ţinută responsabilă de încălcarea comisă.
(4) Întreprinderile, exportatorii, expeditorii, operatorii din turism, furnizorii principali de transport, subcontractanţii şi agenţii care utilizează conducători auto se asigură ca orarele de transport convenite prin contract să fie conforme cu prezentul regulament.
(5) (a) Orice întreprindere de transport care foloseşte vehicule prevăzute cu un aparat de înregistrare în conformitate cu anexa I B la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 şi care intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament:
(i) se asigură ca toate informaţiile să fie periodic descărcate prin unitatea de la bord şi cardul conducătorului astfel cum a solicitat statul membru şi ca informaţiile relevante să fie descărcate mai frecvent astfel încât toate activităţile efectuate de sau pentru această întreprindere să fie descărcate;
(ii) se asigură ca toate informaţiile descărcate prin unitatea de la bord şi cardul conducătorului să fie păstrate cel puţin douăsprezece luni după înregistrare şi ca în cazul în care un agent de control le-ar solicita, aceste informaţii să poată fi consultate, direct sau la distanţă, în localurile întreprinderii.
(b) În sensul prezentului alineat, termenul „descărcate” se interpretează în conformitate cu definiţia de la capitolul I litera (s) de la anexa I B la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85.
(c) Frecvenţa maximă cu care se descarcă informaţiile relevante în conformitate cu litera
(a) (i) se stabileşte de către Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 24 alineatul (2).

CAPITOLUL IV
DEROGĂRI
Articolul 11
Fiecare stat membru poate, în cazul transporturilor rutiere efectuate în întregime pe teritoriul său, să prevadă durate minime mai lungi pentru pauze şi perioadele de repaus sau durate de condus mai scurte decât cele prevăzute la articolele 6-9. În acest caz, statele membre ţin seama de contractele colective sau de alte acorduri între partenerii sociali respectivi. Cu toate acestea, prezentul regulament rămâne aplicabil pentru conducătorii care efectuează operaţiuni de transport internaţional.

Articolul 12
Pentru a da posibilitatea vehiculului să ajungă la un loc de oprire corespunzător, conducătorul auto poate deroga de la articolele 6-9 în măsura necesară pentru a se garanta siguranţa persoanelor, a vehiculului sau a încărcăturii acestuia, cu condiţia de a nu se periclita prin aceasta siguranţa rutieră. Conducătorul auto trebuie să indice manual natura şi cauza derogării în foaia de înregistrare sau pe un imprimat scos din aparatul de înregistrare sau în registrul său de sarcini, până la sosirea la locul de oprire corespunzător.

Articolul 13
(1) Cu condiţia ca acest lucru să nu aducă atingere obiectivelor prevăzute la articolul 1, fiecare stat membru poate acorda derogări de la articolele 5-9 şi să supună aceste derogări unor condiţii speciale pe propriul teritoriu sau, cu acordul statului interesat, pe teritoriul unui alt stat membru, aplicabile transporturilor efectuate cu următoarele vehicule:
(a) vehicule aparţinând autorităţilor publice sau închiriate de a acestea fără conducător pentru efectuarea de transporturi rutiere care nu concurează cu întreprinderile de transport particulare;
(b) vehicule utilizate sau închiriate fără conducător de către întreprinderi agricole, horticole, forestiere, piscicole sau crescătorii, pentru transportul de mărfuri în cadrul activităţii profesionale specifice pe o rază de până la 100 km de la sediul întreprinderii;
(c) tractoare agricole sau forestiere utilizate pentru activităţi agricole sau forestiere, pe o rază de până la 100 km de la sediul întreprinderii care este proprietara vehiculului, care
îl închiriază sau îl ia în leasing;
(d) vehicule sau combinaţii de vehicule a căror masă maximă admisibilă nu depăşeşte 7,5 tone, utilizate:
– de prestatorii de servicii universale astfel cum sunt definiţi la articolul 2 punctul (13) din Directiva 97/67/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii şi îmbunătăţirea calităţii serviciului1 pentru livrarea loturilor în cardul serviciului universal sau
– pentru transportul materialelor, al echipamentului sau al maşinilor care sunt destinate conducătorului auto în exercitarea profesiei sale.
Aceste vehicule nu trebuie să fie utilizate decât pe o rază de 50 km de la sediul întreprinderii şi cu condiţia ca principala activitate a conducătorului auto să nu fie cea de conducere a vehiculului;
(e) vehicule care circulă exclusiv pe insule a căror suprafaţă nu depăşeşte 2 300 kilometri pătraţi şi care nu sunt legate de restul teritoriului naţional de un pod, vad sau tunnel deschis circulaţiei autovehiculelor;
(f) vehicule utilizate pentru transportul de mărfuri pe o rază de 50 km de la sediul întreprinderii, propulsate de gaze naturale, gaze lichefiate sau de electricitate, a căror masă maximă autorizată, inclusiv greutatea remorcilor sau a semiremorcilor, nu depăşeşte 7,5 tone;
(g) vehicule utilizate pentru cursurile de şcoală auto şi examenele de conducere in vederea obţinerii unui permis de conducere sau a unui certificat profesional, cu condiţia ca acestea să nu fie utilizate pentru transportul de mărfuri sau de călători în scopuri comerciale;
(h) vehicule utilizate de serviciile de canalizare, protecţie împotriva inundaţiilor, apă, gaze şi electricitate, de serviciile de întreţinere şi control al drumurilor principale, colectare şi depozitare a deşeurilor menajere, de serviciile de telegraf şi telefon, pentru transmisiuni de radio şi televiziune şi pentru detectarea emiţătorilor sau a receptorilor de radio sau televiziune;
(i) vehicule care au 10-17 locuri destinate exclusiv transportului de călători în scopuri necomerciale;
(j) vehicule pentru transportul echipamentelor de circ sau pentru parcuri de distracţii;
(k) vehicule de proiect mobil special echipate, destinate în primul rând să fie utilizate in scopuri didactice atunci când staţionează;
(l) vehicule utilizate pentru colectarea laptelui de la ferme şi pentru returnarea la ferme a bidoanelor de lapte sau a produselor lactate destinate hrănirii animalelor;
(m) vehicule specializate pentru transportul de bani şi/sau de obiecte de valoare;
(n) vehicule utilizate pentru transportul de deşeuri de origine animală sau carcase care nu sunt destinate consumului uman;
(o) vehicule utilizate exclusiv pe uscat în instalaţii de platforme precum porturile, porturile intermodale de transbordare şi terminalele feroviare;
(p) vehicule utilizate pentru transportul de animale vii de la ferme la pieţele locale şi viceversa sau de la pieţe la abatoarele locale pe o rază de cel mult 50 km.
(2) Statele membre informează Comisia cu privire la derogările acordate în temeiul alineatului (1) şi Comisia informează celelalte state membre cu privire la aceasta.
(3) Cu condiţia să nu se aducă atingere obiectivelor prevăzute la articolul 1 şi să se asigure o protecţie corespunzătoare pentru conducătorii auto, un stat membru poate acorda pe teritoriul său, după aprobarea de către Comisie, derogări minore de la aplicarea prezentului regulament, pentru vehiculele utilizate în zone prestabilite în care densitatea populaţiei nu depăşeşte cinci locuitori pe kilometrul pătrat, în următoarele situaţii:
– serviciile naţionale regulate de transport de călători ale căror orare sunt confirmate de către autorităţi (în acest caz, se autorizează numai derogările referitoare la pauze) şi
– operaţiunile naţionale de transport rutier de mărfuri în contul propriu sau în contul altcuiva care nu au niciun impact asupra pieţei interne şi sunt necesare pentru menţinerea anumitor sectoare de activitate pe teritoriul respectiv, atunci când dispoziţiile derogatorii ale prezentului regulament impun o rază maximă de 100 km.
Transportul rutier efectuat în cadrul acestor derogări poate include o deplasare către o regiune în care densitatea populaţiei este de cinci locuitori sau mai mult pe kilometrul pătrat, dar numai pentru a începe sau a termina traseul. Natura şi domeniul de aplicare a acestor derogări trebuie să fie proporţionale.

Articolul 14
(1) Statele membre pot acorda, după autorizarea de către Comisie, derogări de la aplicarea articolelor 6-9 pentru operaţiuni de transport în situaţii excepţionale, cu condiţia ca aceste derogări să nu aducă atingere obiectivelor prevăzute la articolul 1.
(2) În cazuri de urgenţă, statele membre pot acorda o derogare temporară pe o perioadă de maximum treizeci de zile, care se notifică de îndată Comisiei.
(3) Comisia notifică celorlalte state membre orice derogare acordată în temeiul prezentului articol.

Articolul 15
Statele membre se asigură ca toţi conducătorii vehiculelor prevăzute la articolul 3 litera (a) să fie supuşi normelor naţionale care asigură o protecţie corespunzătoare în ceea ce priveşteduratele de condus permise şi pauzele şi perioadele de repaus obligatorii.

CAPITOLUL V
PROCEDURI DE CONTROL ŞI SANCŢIUNI
Articolul 16
(1) În cazul în care vehiculele nu au fost echipate cu un aparat de înregistrare in conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3821/85, se aplică alineatele (2) şi (3) de la prezentul articol:
(a) serviciilor regulate naţionale de transport călători şi
(b) serviciilor regulate internaţionale de transport călători, ale căror capete de traseu se găsesc la o distanţă de până la cincizeci de km în linie dreaptă de la frontiera dintre două state membre şi al căror traseu nu depăşeşte o sută de km.
(2) Întreprinderea de transport stabileşte un orar şi un tabel de serviciu care indică, pentru fiecare conducător auto, numele, locul de muncă de bază al acestuia şi orarul fixat în prealabil pentru diferitele perioade de condus, celelalte activităţi, pauzele şi perioadele de disponibilitate.
Fiecare conducător auto angajat într-un serviciu prevăzut la alineatul (1) poartă asupra sa un extras din tabelul de serviciu şi o copie a orarului de serviciu.
(3) Tabelul de serviciu:
(a) conţine toate informaţiile indicate la alineatul (2) pentru o perioadă precedentă de cel puţin douăzeci şi opt de zile; aceste informaţii sunt actualizate la intervale periodice a căror durată nu depăşeşte o lună;
(b) este semnat de către conducătorul întreprinderii de transport sau de o persoană autorizată să-l reprezinte;
(c) este păstrat de întreprinderea de transport timp de un an de la data expirării perioadei acoperite. Întreprinderea de transport dă un extras din tabel conducătorilor auto interesaţi, la cererea acestora, şi
(d) este prezentat şi înmânat unui agent de control împuternicit care-l solicită.

Articolul 17
(1) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre, printr-un formular tip stabilit de Decizia 93/173/CEE, informaţiile necesare pentru a-i permite să elaboreze, din doi in doi ani, un raport cu privire la aplicarea prezentului regulament şi a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 şi cu privire la evoluţia situaţiei în domeniile respective.
(2) Aceste informaţii trebuie să parvină Comisiei până la data de 30 septembrie din anul următor expirării perioadei de doi ani la care se referă raportul.
(3) Raportul informează, de asemenea, cu privire la folosirea derogărilor prevăzute la articolul 13.
(4) Comisia transmite raportul Parlamentului European şi Consiliului în termen de 13 luni de la expirarea perioadei de doi ani la care se referă raportul.

Articolul 18
Statele membre adoptă măsurile necesare pentru aplicarea prezentului regulament.

Articolul 19
(1) Statele membre stabilesc normele referitoare la sancţiunile pentru încălcarea prezentului regulament şi a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 şi iau toate măsurile necesare pentru a se asigura de aplicarea acestora. Aceste sancţiuni trebuie să fie efective, proporţionale, dissuasive şi nediscriminatorii. Nicio încălcare a prezentului regulament sau a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 nu atrage mai mult de o sancţiune sau de o procedură. Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre aceste măsuri, precum şi regimul de sancţiuni până la data prevăzută la articolul 29 paragraful al doilea. Comisia informează statele membre în consecinţă.
(2) Orice stat membru permite autorităţilor competente să aplice o sancţiune unei întreprinderi şi/sau unui conducător auto pentru o încălcare a prezentului regulament constatată pe teritoriul său şi care nu a fost deja sancţionată, chiar dacă acea încălcare a fost comisă pe teritoriul unui alt stat membru sau al unei ţări terţe.
În mod excepţional, atunci când se constată o încălcare:
– care nu a fost comisă pe teritoriul statului membru respectiv şi
– care a fost comisă de o întreprindere stabilită sau de un conducător al cărui loc de muncă se află într-un alt stat membru sau ţară terţă,
un stat membru poate, până la 1 ianuarie 2009, în loc să impună o sancţiune, să notifice faptele constitutive ale încălcării autorităţii competente a statului membru sau a ţării terţe in care este stabilită întreprinderea sau în care îşi are conducătorul locul de muncă.
(3) Atunci când un stat membru deschide o procedură sau aplică o sancţiune pentru o anumită încălcare, el îi furnizează conducătorului dovada scrisă corespunzătoare.
(4) Statele membre se asigură că un sistem de sancţiuni proporţionat, care poate include sancţiuni financiare, este aplicat în caz de încălcare a prezentului regulament sau a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 de către întreprinderi sau expeditori asociaţi, exportatori, operatori din turism, furnizori principali de transport, subcontractanţi şi agenţii care utilizează conducători auto care le sunt asociaţi.

Articolul 20
(1) Conducătorul păstrează dovezile furnizate de către un stat membru cu privire la o sancţiune sau la deschiderea unei proceduri până în momentul în care aceeaşi încălcare a prezentului regulament nu poate să mai atragă o a doua procedură sau o a doua sancţiune in conformitate cu prezentul regulament.
(2) Conducătorul prezintă dovada prevăzută la alineatul (1) la cerere.
(3) Un conducător care lucrează pentru mai multe întreprinderi de transport sau care este la dispoziţia mai multor întreprinderi de transport prezintă informaţii suficiente fiecăreia dintre aceste întreprinderi pentru a se conforma capitolului II.

Articolul 21
Pentru a rezolva cazurile în care un stat membru consideră că s-a comis o încălcare a prezentului regulament, care este în mod evident de natură să compromită siguranţa rutieră, acesta poate împuternici autoritatea competentă să procedeze la imobilizarea vehiculului respectiv până când se remediază cauza încălcării. Statele membre îl pot obliga pe conducător să ia o perioadă zilnică de repaus. De asemenea, după caz, statele membre pot să procedeze la retragerea, suspendarea şi aplicarea de restricţii în ceea ce priveşte licenţa întreprinderii, in cazul în care întreprinderea în cauză este stabilită în statul membru respectiv, sau să procedeze la retragerea, suspendarea şi aplicarea de restricţii în ceea ce priveşte permisul de conducere al conducătorului auto. Comisia elaborează în conformitate cu procedura de la articolul 24 alineatul (2) orientări cu scopul de a promova aplicarea armonizată a dispoziţiilor prezentului articol.

Articolul 22
(1) Statele membre îşi acordă reciproc asistenţă în vederea aplicării prezentului regulament şi a verificării respectării acestuia.
(2) Autorităţile competente din statele membre îşi comunică periodic toate informaţiile disponibile privind:
(a) încălcările normelor din capitolul II comise de către persoanele nerezidente şi orice sancţiuni aplicate pentru astfel de încălcări;
(b) sancţiunile aplicate de către un stat membru rezidenţilor săi pentru astfel de încălcări comise în alte state membre.
(3) Fiecare stat membru trimite periodic Comisiei informaţiile relevante cu privire la interpretarea şi aplicarea la nivel naţional a dispoziţiilor prezentului regulament, iar Comisia le trimite celorlalte state membre în format electronic.
(4) Comisia facilitează dialogul între statele membre cu privire la interpretarea şi aplicarea la nivel naţional a prezentului regulament prin intermediul comitetului prevăzut la articolul 24 alineatul (1).

Articolul 23
Comunitatea iniţiază cu ţările terţe negocieri care s-ar dovedi necesare pentru aplicarea prezentului regulament.

Articolul 24
(1) Comisia este asistată de un comitet înfiinţat în temeiul articolului 18 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85.

(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 şi 7 din Decizia 1999/468/CE, în conformitate cu dispoziţiile articolului 8 din această decizie.
(3) Comisia îşi stabileşte regulamentul de procedură.

Articolul 25
(1) La cererea unui stat membru sau din proprie iniţiativă, Comisia:
(a) examinează cazurile în care apar diferenţe în aplicarea şi verificarea respectării dispoziţiilor prezentului regulament, în special în ceea ce priveşte durata de condus, pauzele şi perioadele de repaus;
(b) clarifică dispoziţiile prezentului regulament pentru a promova o abordare comună.
(2) În cazurile speciale prevăzute la alineatul (1), Comisia adoptă o decizie privind abordarea recomandată în conformitate cu procedura menţionată la articolul 24 alineatul (2). Comisia comunică decizia sa Parlamentului European, Consiliului şi statelor membre.

CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 26
Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 se modifică după cum urmează:
(1) Articolul 2 se înlocuieşte cu următorul text:
„Articolul 2”
În sensul prezentului regulament, se aplică definiţiile prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere şi de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 şi (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului*.
(2) La articolul 3, alineatele (1), (2) şi (3) se înlocuiesc cu următorul text:
„(1) Aparatul de înregistrare se instalează şi se foloseşte la bordul vehiculelor înmatriculate în statele membre care le folosesc pentru transportul rutier de călători sau mărfuri, cu excepţia vehiculelor prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006. Vehiculele menţionate la articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 şi vehiculele care erau excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului (CEE) nr. 3820/85, dar care nu mai sunt excluse în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 561/2006, se pot conforma acestei obligaţii până la 31 decembrie 2007.
(2) Statele membre pot excepta de la aplicarea prezentului regulament vehiculele menţionate la articolul 13 alineatele (1) şi (3) din Regulamentul (CEE) nr. 561/2006.
(3) Statele membre, după autorizarea din partea Comisiei, pot excepta de la aplicarea prezentului regulament vehiculele folosite pentru operaţiunile de transport prevăzute la articolul 14 din Regulamentul (CEE) nr. 561/2006.”
(3) La articolul 14, alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:
„(2) Întreprinderea păstrează, în ordine cronologică şi într-o formă lizibilă, foile de înregistrare, precum şi imprimatele scoase de fiecare dată când acestea se prezintă in conformitate cu articolul 15 alineatul (1), timp de cel puţin un an după ce au fost folosite şi pune la dispoziţia conducătorilor interesaţi o copie, la cererea acestora. De asemenea, întreprinderea pune la dispoziţia conducătorilor interesaţi, la cererea acestora, o copie a informaţiilor descărcate de pe cardul conducătorilor, precum şi versiunile imprimate ale acestor copii. Foile de înregistrare, imprimatele scoase şi informaţiile descărcate se prezintă sau se înmânează inspectorului autorizat, la cerere.”
(4) Articolul 15 se modifică după cum urmează:
– la alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:
” In caz de deteriorare sau de proasta functionare a cardului conducatorului sau in cazul in care acesta nu este in posesia cardului, conducatorul:
(a) la inceputul traseului, imprima informatiile detaliate privind vehiculul pe care il conduce sip e foaia scoasa trebuie sa figureze:
(i) informatiile detaliate care permit identificarea conducatorului (numele, numarul cardului de conducator auto sau al permisului de conducere), inclusiv semnatura;
(ii) perioadele prevazute la alineatul (3) liniuta a doua, literele (b), (c) şi (d);
(b) la sfarsitul traseului, imprima informatiile privind perioadele de timp inregistrate de aparatul de inregistrare, inregistreaza toate perioadele consacrate altei activitati, perioadele de disponibilitate si de repaus effectuate de la imprimatul scos la inceputul traseului, atunci cand aceste informatii nu au fost inregistrate de tahograf, marcheaza pe document datele detaliate care permit identificarea conducatorului (numele, numarul cardului de conducator auto sau al permisului de conducere), inclusiv semnatura;
– la alineatul (2), paragraful al doilea se inlocuieste cu urmatorul text:
” Atunci cand conducatorul auto este in imposibilitatea de a folosi aparatura montata la bordul vehiculului ca urmare a faptului ca nu se afla in vehicul, perioadele de timp indicate in alineatul (3), liniuta a doua, literele (b), (c) si (d):
(a) in cazul in care vehiculul este echipat cu un aparat de inregistrare in conformitate cu anexa I, se inscriu pe foaia de inregistrare, manual, automat sau in orice alt fel, lizibil si fara a murdari foaia, sau
(b) in cazul in care vehiculul este echipat cu un aparat de inregistrare in conformitate cu anexa 1B, se inscriu pe cardul conducatorului cu ajutorul functiei de introducere manuala oferita de aparatul de inregistrare.
Atunci cand la bordul vehiculului echipat cu un aparat de control in conformitate cu anexa IB se afla mai multi conducatori, fiecare conducator se asigura ca propriul card de conducator este inserat in deschiderea corespunzatoare a tahografului”.
– la alineatul (3), literele (b) si (c) se inlocuiesc cu urmatorul text:
”(b) se intelege prin ”alta munca” orice alta activitate in afara de cea de condus, definite la articolul 3, litera (a) din Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 2002, privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier, precum si orice activitate desfasurata pentru acelasi sau un alt angajator din sectorul transporturilor sau din afara acestui sector; aceste activitati se inregistreaza cu semnul ;
(c) ”disponibilitatea” definita la articolul 3, litera (b) din Directiva 2002/15/CE, se inregistreaza cu semnul
* JO L 80, 23.3.2002, p. 35”;
– alineatul (4) se elimină;
– alineatul (7) se înlocuieşte cu următorul text:
„(7) (a) Atunci când conducătorul auto conduce un vehicul echipat cu un aparat de înregistrare în conformitate cu anexa I, acesta trebuie să fie în măsură să prezinte, la cererea unui inspector de control:
(i) foile de înregistrare din săptămâna în curs şi cele pe care le-a utilizat pe parcursul celor 15 zile precedente;
(ii) cardul de conducător în cazul în care este titularul unui asemenea card şi
(iii) orice informaţie introdusă manual şi orice imprimat scos în timpul săptămânii în curs şi în timpul celor cincisprezece zile precedente, in conformitate cu prezentul regulament şi cu Regulamentul (CE) nr. 561/2006.
Cu toate acestea, după 1 ianuarie 2008, duratele prevăzute la punctele (i) şi (iii) se referă la ziua în curs şi la o perioadă precedentă de douăzeci şi opt de zile.
(b) Atunci când conducătorul conduce un vehicul echipat cu un aparat de înregistrare în conformitate cu anexa I B, acesta trebuie să fie în măsură să prezinte, la cererea unui inspector de control:
(i) cardul de conducător al cărui titular este;
(ii) orice informaţie introdusă manual şi orice imprimat scos în timpul săptămânii în curs şi în timpul celor cincisprezece zile precedente, in conformitate cu prezentul regulament şi cu Regulamentul (CE) nr. 561/2006 şi
(iii) foile de înregistrare corespunzătoare aceleiaşi perioade precum cea prevăzută la punctul (ii), în cazul în care acesta ar fi condus, pe parcursul acestei perioade, un vehicul echipat cu un aparat de înregistrare in conformitate cu anexa I.
Cu toate acestea, după 1 ianuarie 2008, duratele prevăzute la punctul (ii) se referă la ziua în curs şi la o perioadă precedentă de douăzeci şi opt de zile de zile.
(c) Un inspector de control autorizat poate verifica respectarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 prin analizarea foilor de înregistrare, a datelor afişate sau imprimate care au fost înregistrate de aparatul de înregistrare sau de cardul conducătorului sau, în lipsa acestora, prin analizarea oricărui document justificativ care dovedeşte nerespectarea dispoziţiilor, precum cele prevăzute la articolul 16 alineatele (2) şi (3).”

Articolul 27
Regulamentul (CEE) nr. 2135/98 se modifică după cum urmează:
(1) La articolul 2, alineatul (1) litera (a) se înlocuieşte cu următorul text:
„(1) a) Din a douăzeci şi una zi de la data publicării Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere şi de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 şi (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului*, vehiculele puse în circulaţie pentru prima dată sunt echipate cu un aparat de înregistrare în conformitate cu dispoziţiile din anexa I B la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85.
(2) La articolul 2, alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:
„(2). Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a putea elibera cardurile de conducător până în a douăzeci şi una zi de la data publicării Regulamentului (CE) nr. 561/2006.”

Articolul 28
Regulamentul (CEE) nr. 3820/85 se abrogă şi se înlocuieşte cu prezentul regulament.
Cu toate acestea, articolul 5 alineatele (1), (2) şi (4) din Regulamentul (CEE) nr. 3820/85 se aplică în continuare până la datele stabilite la articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2003/59/CE.

Articolul 29
Prezentul regulament intră în vigoare la 11 aprilie 2007, cu excepţia articolului 10 alineatul (5), a articolului 26 alineatele (3) şi (4) şi a articolului 27, care intră în vigoare la 1 mai 2006.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 15 martie 2006.
Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu
Preşedintele Preşedintele
J. BORRELL FONTELLES H. WINKLER

ORDONANŢĂ nr. 37 din 7 august 2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I:
Scop şi domeniu de aplicare
Art. 1
(1)Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează operaţiuni de transport rutier ce fac obiectul Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 de armonizare a anumitor dispoziţii din domeniul social privind transportul rutier şi amendare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 şi Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.135/98 şi abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 sau operaţiuni de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR.
(2)Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul de aplicare a regulilor privind utilizarea aparatelor de înregistrare a perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto, denumite în continuare tahografe sau tahografe digitale, aşa cum sunt acestea definite în anexa nr. I şi în anexa nr. IB la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2
Operaţiunile de transport la care se face referire la art. 13 alin. (1) lit. a), b), c), d), h), k), m), n) şi p) al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 sunt exceptate, pe teritoriul României, de la aplicarea prevederilor acestui regulament.

Art. 3
Ministerul Transporturilor poate acorda, cu acordul Comisiei Europene, derogări temporare de la regulile privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, în condiţiile prevăzute la art. 14 al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006.

CAPITOLUL II
Activitatea de control
Art. 4
(1)Controlul respectării prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, ale Acordului AETR şi ale prezentei ordonanţe se va desfăşura atât în trafic, cât şi la sediile întreprinderilor şi operatorilor de transport rutier.
(2)Controlul în trafic se efectuează de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Autorităţii Rutiere Române – A.R.R. şi/sau de către poliţişti rutieri.
(3)Controlul la sediile întreprinderilor şi operatorilor de transport rutier se efectuează de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Autorităţii Rutiere Române – A.R.R. şi/sau de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspecţiei Muncii – I.M., Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în limita de competenţă a acestora.
(4)Coordonatorul naţional al activităţilor de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Acordului AETR şi ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 este Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., denumită în continuare Coordonator naţional.

Art. 5
Coordonatorul naţional are următoarele atribuţii principale:
a)coordonează activitatea de control, astfel încât:
(i)să fie verificate anual cel puţin 2% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conducătorii auto care fac obiectul prezentei ordonanţe. Începând cu data de 1 ianuarie 2010, vor fi verificate anual cel puţin 3% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conducătorii auto;
(ii)să fie verificate în trafic cel puţin 15% din totalul zilelor de lucru ale conducătorilor auto verificate anual şi cel puţin 25% din numărul acestora să fie verificate la sediile întreprinderilor de transport rutier. Începând cu 1 ianuarie 2008, cel puţin 30% din totalul zilelor de lucru ale conducătorilor auto verificate anual vor fi verificate în trafic şi cel puţin 50% din numărul acestora vor fi verificate la sediul întreprinderilor de transport rutier;
b) colaborează cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene în vederea organizării unor activităţi comune de control;
c) transmite la fiecare 2 ani Comisiei Europene raportări statistice cu privire la activitatea de control, conform prevederilor art. 17 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 şi ale Deciziei Comisiei nr. 5.123 din data de 22 septembrie 2008 privind elaborarea formularelor standard prevăzute la articolul 17 al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006;
d) colaborează cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, în vederea depistării şi sancţionării unor eventuale încălcări ale prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 şi/sau Acordului AETR, acolo unde există indicii în acest sens;
e) transmite informaţiile prevăzute la art. 22 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 şi, respectiv, la art. 19 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr.

Art. 6
(1)Toate instituţiile implicate în activitatea de control vor înainta anual Coordonatorului naţional statistici detaliate cu privire la controalele desfăşurate, în limita de competenţă a acestora, conform Deciziei Comisiei nr. 5.123 din data de 22 septembrie 2008.
(2)Statisticile prevăzute la alin. (1) se centralizează de către Coordonatorul naţional şi se transmit la fiecare 2 ani Comisiei Europene.
(3)Întreprinderile/operatorii de transport rutier au obligaţia de a descărca şi stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducătorilor auto, iar datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care le utilizează, cel mai târziu la fiecare 90 de zile.

Art. 7
În cursul exercitării atribuţiilor, personalul cu atribuţii de control are dreptul:
a) să aibă acces în orice vehicul care face obiectul prezentei ordonanţe şi să inspecteze orice parte a vehiculului şi a tahografului, putând să verifice, să reţină şi/sau să copieze orice document sau înregistrare relevantă pentru activitatea de control;
b) să solicite conducătorului auto sau întreprinderii/operatorului de transport rutier să prezinte de îndată vehiculul spre a fi inspectat într-o locaţie dotată corespunzător pentru evaluări tehnice amănunţite, dacă există indicii privind intervenţii neautorizate asupra tahografului sau indicii privind existenţa unor mijloace ilegale de manipulare a tahografului care nu pot fi verificate corespunzător în trafic;
c) să aibă acces, în vederea efectuării controlului şi în timpul programului normal de lucru, în orice spaţiu în care îşi desfăşoară activitatea întreprinderea/operatorul de transport rutier, unde pot exista informaţii relevante pentru activitatea de control al respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto.
Art. 71
(1)În cazul efectuării controlului în trafic privind respectarea prevederilor prezentei ordonanţe, personalul cu atribuţii de control va verifica tahografele cu care sunt echipate vehiculele, pentru a detecta montarea şi/sau utilizarea unei instalaţii destinate să distrugă, să elimine, să manipuleze ori să modifice orice date sau să interfereze cu orice fracţiune a unui schimb electronic de date între părţile componente ale tahografului ori destinate să blocheze sau să modifice datele înainte de criptare în unul dintre modurile enumerate.
(2)În vederea efectuării controlului în trafic, personalul cu atribuţii de control va dispune de aparatură specifică de analiză, cu soft adecvat, pentru a verifica şi confirma semnătura digitală ataşată datelor, precum şi de soft specific de analiză pentru a stabili în detaliu variaţiile de viteză ale vehiculelor înainte de verificarea tahografului.

CAPITOLUL III
Contravenţii şi sancţiuni
Art. 8
(1) Următoarele fapte reprezintă încălcări foarte grave ale dispoziţiilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 şi, după caz, ale Acordului AETR şi constituie contravenţii, dacă acestea nu sunt considerate infracţiuni potrivit legii penale)
1.depăşirea perioadei zilnice de conducere, respectiv a perioadei maxime zilnice de conducere cu două ore sau mai mult;
2.depăşirea perioadei săptămânale de conducere cu 14 ore sau mai mult;
3.depăşirea perioadei maxime de conducere, în două săptămâni consecutive, cu 22 de ore şi 30 de minute sau mai mult;
4.depăşirea perioadei maxime de conducere neîntreruptă cu o oră şi 30 de minute sau mai mult;
5.nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică cu două ore şi 30 de minute sau mai mult;
6.nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică redusă cu două ore sau mai mult;
7.nerespectarea perioadei de odihnă zilnică fracţionată cu două ore sau mai mult;
8.nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică, într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj, cu două ore sau mai mult;
9.nerespectarea perioadei minime de odihnă săptămânală redusă cu 4 ore sau mai mult;
10.nerespectarea perioadei minime de odihnă săptămânală normală cu 9 ore sau mai mult;
11.acordarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a unor plăţi conducătorilor auto, chiar şi sub formă de bonificaţii sau prime, în funcţie de distanţa parcursă şi/sau de cantitatea de mărfuri transportată;
12.utilizarea unui vehicul fără tahograf conform reglementărilor în vigoare sau a unui vehicul înmatriculat pentru prima oară după 1 ianuarie 2007, echipat cu tahograf analogic;
13.montarea/repararea unor tahografe neomologate, nesigilate, necalibrate, defecte, calibrarea incorectă a tahografelor sau montarea, repararea, calibrarea unor tahografe de către un operator economic neautorizat;
14.utilizarea unor tahografe neomologate, nesigilate, necalibrate, defecte sau care au termenul de valabilitate al verificării/calibrării periodice depăşit;
15.conducerea unui vehicul dotat cu tahograf fără a utiliza diagrame tahograf şi/sau cartela tahografică;
16.deteriorarea voluntară a tahografului;
17.nerespectarea obligaţiei întreprinderii/operatorului de transport rutier de a descărca şi stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducătorilor auto şi/sau nerespectarea obligaţiei de a descărca şi stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 90 de zile, datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care le utilizează;
18.deţinerea de către un conducător auto a mai mult de o cartelă tahografică validă;
19.utilizarea de către un conducător auto a unei cartele tahografice eliberate altei persoane;
20.utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate;
21.nerespectarea obligaţiei întreprinderii/operatorului de transport rutier de a păstra înregistrările privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto cel puţin un an de la efectuarea acestora, în ordine cronologică şi separat pentru fiecare conducător auto;
22.utilizarea unor diagrame tahografice sau cartele tahografice murdare sau deteriorate, cu datele ilizibile;
23.utilizarea incorectă a diagramelor tahograf sau a cartelei tahografice de către conducătorul auto;
24.scoaterea neautorizată a diagramei tahografice din tahografsau a cartelei tahografice din tahograful digital înaintea terminării zilei de lucru, care afectează înregistrarea datelor relevante;
25.utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioadă mai lungă decât cea prevăzută, care afectează înregistrarea datelor relevante;
26.nerespectarea de către conducătorul auto a obligaţiei privind introducerea manuală a unor date;
27.încredinţarea unui vehicul cu tahograf digital unui conducător auto care nu deţine cartelă tahografică;
28.nerespectarea prevederilor privind utilizarea comutatorului tahografului;
29.necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind numele şi/sau prenumele conducătorului auto;30.refuzul conducătorului auto, în cursul controlului în trafic, de a permite verificarea, reţinerea sau copierea oricărei înregistrări privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale acestuia;
31.neprezentarea în trafic a numărului necesar de diagrame tahografice, a cartelei tahografice sau a listărilor efectuate cu imprimanta tahografului digital;
32. neprezentarea, în cursul controlului la sediul întreprinderii/operatorului de transport rutier, a înregistrărilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto solicitate de personalul cu atribuţii de inspecţie şi control;
33.nerespectarea măsurii de imobilizare stabilită de personalul cu atribuţii de inspecţie şi control;
34.ştergerea, distrugerea datelor înregistrate pe diagramele tahograf, a celor stocate în tahograf sau pe cartela tahografică sau a rapoartelor imprimate de tahograf;
35.montarea unor dispozitive ilegale de manipulare a tahografului, diagramelor tahograf şi/sau cartelelor tahografice;
36.utilizarea unor dispozitive ilegale de manipulare a tahografului, diagramelor tahograf şi/sau cartelelor tahografice;
38.nedeclararea de către conducătorul auto a pierderii sau furtului cartelei tahografice la autoritatea competentă a statului pe teritoriul căruia s-a petrecut acest fapt.
(2) Următoarele fapte reprezintă încălcări grave ale dispoziţiilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 şi, după caz, ale Acordului AETR şi constituie contravenţii, dacă acestea nu sunt considerate infracţiuni potrivit legii penale
1.depăşirea perioadei maxime zilnice de conducere cu mai mult de o oră, dar mai puţin de două ore;2.depăşirea perioadei săptămânale de conducere cu mai mult de 4 ore, dar mai puţin de 14 ore;
3.depăşirea perioadei maxime de conducere, în două săptămâni consecutive, cu mai mult de 10 ore, dar mai puţin de 22 de ore şi 30 de minute;
4.depăşirea perioadei maxime de conducere neîntreruptă cu mai mult de 30 de minute, dar mai puţin de o oră şi 30 de minute;
5.nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică cu mai mult de o oră, dar mai puţin de două ore şi 30 de minute;
6.nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică redusă, cu mai mult de o oră, dar mai puţin de două ore;
7.nerespectarea perioadei de odihnă zilnică fracţionată cu mai mult de o oră, dar mai puţin de două ore;
8.nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică, într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul e condus de un echipaj, cu mai mult de o oră, dar mai puţin de două ore;
9.nerespectarea perioadei minime de odihnă săptămânală redusă cu mai mult de două ore, dar mai puţin de 4 ore;
10.nerespectarea perioadei minime de odihnă săptămânală normală cu mai mult de 3 ore, dar mai puţin de 9 ore;
11.neasigurarea unui număr suficient de diagrame tahografice omologate, corespunzătoare tipului de tahograf utilizat pentru efectuarea operaţiunilor de transport rutier;
12.nedepunerea la autoritatea competentă, de către conducătorul auto, a unei cereri de înlocuire a cartelei tahografice deteriorate, cu funcţionare defectuoasă, pierdută sau furată, în termen de 7 zile calendaristice de la data constatării deteriorării, funcţionării defectuoase, pierderii sau furtului acesteia;
13.nerespectarea prevederilor privind reglarea ceasului tahografului analogic;
14.necompletarea pe diagrama tahograf a datelor de începere şi de încheiere a cursei;
15.necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind kilometrii înregistraţi la plecare;
16.nerespectarea prevederilor privind obligativitatea reparării tahografului care s-a defectat în cursul călătoriei;
17.lipsa semnăturii conducătorului auto de pe înregistrările efectuate manual la defectarea tahografului sau de pe rapoartele imprimate în cazul defectării, pierderii sau furtului cartelei tahografice.
(3) Următoarele fapte reprezintă încălcări minore ale dispoziţiilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 şi, după caz, ale Acordului AETR şi constituie contravenţii: (la data 28-Mar-2010 Art. 8, alin. (3) din capitolul III modificat 1.depăşirea perioadei maxime zilnice de conducere cu până la o oră;
2.depăşirea perioadei de conducere săptămânală cu până la 4 ore;
3.depăşirea perioadei de conducere în două săptămâni consecutive cu până la 10 ore;
4.depăşirea perioadei maxime de conducere neîntreruptă cu până la 30 de minute;
5.nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică cu până la o oră;
6.nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică redusă cu până la o oră;
7.nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică fracţionată cu până la o oră;
8.nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică, într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj, cu până la o oră;
9.nerespectarea perioadei minime de odihnă săptămânală redusă cu până la două ore;
10.nerespectarea perioadei minime de odihnă săptămânală normală cu până la 3 ore;
11.neasigurarea hârtiei necesare pentru imprimarea rapoartelor la controlul în trafic;
12.utilizarea unor diagrame tahografice sau cartele tahografice murdare ori deteriorate, cu datele lizibile;
13.scoaterea neautorizată a diagramei tahografice din tahograf sau a cartelei tahografice din tahograful digital înaintea terminării zilei de lucru, care nu afectează înregistrarea datelor relevante;
14.utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioadă mai lungă decât cea prevăzută, care nu afectează înregistrarea datelor relevante;
15.necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind locul de plecare şi de sosire;
16.necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind numărul de înmatriculare a vehiculului;17.necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind kilometrii la sosire;
18.necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind ora schimbării vehiculului;
19.neintroducerea simbolului ţării în tahograf.
(4)Falsificarea datelor înregistrate pe diagramele tahograf, a celor stocate în tahograf ori pe cartela tahografică sau a rapoartelor imprimate de tahograf, a înregistrărilor manuale, precum şi a oricărui document de atestare a activităţii conducătorului auto se sancţionează conform legii penale.

Art. 9
(1)Contravenţiile prevăzute la art. 8 se sancţionează după cum urmează:
a)cu amendă de la 8.000 lei la 16.000 lei – faptele prevăzute la alin. (1) pct. 12, 14, 17, 21, 27, 33 şi 34, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier;
b)cu amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei – fapta prevăzută la alin. (1) pct. 13, aplicabilă atelierului care a montat, reparat şi calibrat incorect tahograful, şi fapta prevăzută la alin. (1) pct. 35, aplicabilă operatorului economic sau conducătorului auto care a montat dispozitive ilegale;
c)cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei – faptele prevăzute la alin. (1) pct. 15-16, 18-20, 22-26, 28-30, 36 şi 38, aplicabilă conducătorului auto, şi faptele prevăzute la alin. (1) pct. 1-11, 31 şi 32, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier;
d)cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei – faptele prevăzute la alin. (2) pct. 1-11 şi 16, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier, şi faptele prevăzute la alin. (2) pct. 12-15 şi 17, aplicabilă conducătorului auto;
e)cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei – faptele prevăzute la alin. (3) pct. 1-12, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier, şi faptele prevăzute la alin. (3) pct. 13-19, aplicabilă conducătorului auto
(2)În măsura în care contravenţiile referitoare la respectarea timpilor de conducere, odihnă sau pauze sunt constatate în trafic, precum şi în toate celelalte situaţii în care conducătorul auto nu poate dovedi efectuarea pauzelor şi/sau perioadelor minime de odihnă prevăzute de legislaţia în vigoare, suplimentar faţă de sancţiunea cu amenda prevăzută la alin. (1) se va aplica şi sancţiunea imobilizării vehiculului până la îndeplinirea condiţiilor de legalitate pentru continuarea transportului.
(3)Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune în procesul-verbal despre această posibilitate.
(4)Contravenţiile prevăzute în prezenta ordonanţă se constată şi se sancţionează de către personalul cu atribuţii de inspecţie şi control din cadrul Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., de către personalul cu atribuţii de inspecţie şi control din cadrul Inspecţiei Muncii – I.M., Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi de către poliţiştii rutieri, potrivit competenţelor ce le revin.
___________
*) Prevederile articolului 9 intră în vigoare începând cu data de 26 august 2007 (n.n. – vezi art. 12)

Art. 10
Contravenţiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
___________
*) Prevederile articolului 10 intră în vigoare începând cu data de 26 august 2007 (n.n. – vezi art. 12)

CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 11
(1)În termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor va aproba prin ordin al ministrului:
a)norme tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea şi înnoirea cartelelor tahografice, precum şi pentru descărcarea şi stocarea datelor din tahografele digitale şi cartelele tahografice;
b)norme detaliate privind activitatea de control, prin care se va introduce şi un sistem de evaluare a întreprinderilor/ operatorilor de transport rutier în ceea ce priveşte respectarea regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, în funcţie de numărul şi de gravitatea contravenţiilor constatate, precum şi reguli detaliate privind modul de imobilizare a vehiculelor;
c)reglementări privind condiţiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor, precum şi de autorizare a operatorilor economici care desfăşoară astfel de activităţi.
(2)În termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor va elabora şi va supune spre aprobare Guvernului reglementări specifice privind organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri şi persoane.
(3)Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., va lua măsuri pentru ca la proiectarea şi construcţia drumurilor noi, precum şi la reabilitarea sau modernizarea drumurilor existente, pe care le administrează, să se realizeze pe marginea acestora spaţii adecvate care să poată fi utilizate atât pentru punerea în aplicare a prevederilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, cât şi pentru desfăşurarea activităţilor de control al respectării acestor prevederi.
(4)Prezenta ordonanţă transpune prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), (3) şi (4), art. 3, art. 4 alin. (6), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1) şi ale art. 16 alin. (1) din Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind condiţiile minime pentru punerea în aplicare a regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 şi (CEE) nr. 3.821/85 ale Consiliului privind legislaţia socială referitoare la activităţile de transport rutier şi de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial L nr. 102 din 11 aprilie 2006, p. 35-44.

Art. 12
Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 3 zile de la publicare, cu excepţia art. 8-10, care intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.

Art. 13
Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri şi persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

RECOMANDĂRI PENTRU APLICAREA REGULAMENTULUI 561/2006 ÎN TRANSPORTUL RUTIER DE MARFĂ

DISPOZIŢII GENERALE Aplicabilitate:
A: Transportului de mărfuri cu vehicule a căror masă totală maximă autorizată inclusiv remorca sau semiremorca depăşeşte 3,5 tone.
B: Transportului de persoane cu vehicule destinate acestui scop şi care sunt construite sau amenajate de aşa natură pentru a permite transportul a mai mult de 9 persoane, inclusiv conducătorul auto.

Nu se aplică:
În România, nu se aplică transporturilor rutiere efectuate cu vehiculele enumerate la articolul 3 din Regulament şi nici cu vehiculele enumerate la articolul 13 alineatul (1) literele a), b), c), d), h), k), m), n) si p) din Regulament.

DURATA ZILNICĂ DE CONDUCERE
– Durata de conducere zilnică este definită ca fiind durata de conducere totală acumulată între sfârşitul unei perioade de repaus zilnic şi începutul următoarei perioade de repaus zilnic sau între o perioadă de repaus zilnic şi o perioadă de repaus săptămânal. (art. 4 lit. k)
– Aceasta nu poate depăşi 9 ore. (art. 6 alineatul 1 prima teză)

Conducere 4,5 ore Pauză 45 minute Conducere 4,5 ore

Conducere 2 ore Pauză 45 minute Conducere 4,5 ore Pauză 45 minute Conducere 2,5 ore
– Excepţie: de două ori pe săptămână, durata de conducere zilnică poate fi prelungită până la maximum 10 ore. (art. 6 alineatul 1, teza a doua)

Conducere 4,5 ore Pauză 45 minute Conducere 4,5 ore Pauză 45 minute Conducere 1 oră

Conducere 2 ore Pauză 45 minute Conducere 4,5 ore Pauză 45 minute Conducere 3,5 ore

– Pe parcursul unei zile (24 de ore) un şofer poate efectua o perioadă de conducere zilnică cu condiţia respectării pauzelor (art. 7) şi a perioadelor de repaus zilnice şi săptămânale regulamentare. (art. 8 alin. 1)

ATENŢIE!

DURATA ZILNICĂ DE CONDUCERE REPREZINTĂ DURATA TOTALĂ DE CONDUCERE ACUMULATA INTRE SFARŞITUL UNEI PERIOADE DE REPAUS ZILNIC ŞI ÎNCEPUTUL URMĂTOAREI PERIOADE DE REPAUS ZILNIC SAU ÎNTRE O PERIOADĂ DE REPAUS ZILNIC ŞI O PERIOADĂ DE REPAUS SĂPTĂMÂNAL (art. 4 litera k)!

DURATA ZILNICĂ DE CONDUCERE NU REPREZINTĂ DURATA DE CONDUCERE ÎNTRE ORELE 00:00 ŞI 24:00 ALE UNEI ZILE CALENDARISTICE!!!
DURATA DE CONDUCERE ZILNICĂ ESTE DE 9 ORE (art. 6 alineatul 1, a prima teză)!

DURATA DE CONDUCERE ZILNICĂ POATE FI MĂRITĂ DE CEL MULT DOUĂ ORI PE SĂPTĂMÂNĂ LA MAXIM 10 ORE (art. 6 alineatul 1, a doua teză)!

DURATA DE CONDUCERE ZILNICĂ TREBUIE ÎNTRERUPTĂ CU PAUZELE REGULAMENTARE (art. 7)!

DURATA DE CONDUCERE SĂPTĂMÂNALĂ
Durata de conducere săptămânală nu poate depăşi 56 de ore şi trebuie să respecte dispoziţiile Directivei 2002/15 cu privire la timpul de muncă (art. 6 alineatul 2).

Duminică Perioadă de repaus săptămânal
Luni 10 ore durată de conducere Perioadă de repaus zilnic
Marţ 9 ore durată de conducere Perioadă de repaus zilnic
Miercur 10 ore durată de conducere Perioadă de repaus zilnic
Joi 9 ore durată de conducere Perioadă de repaus zilnic
Vineri 9 ore durată de conducere Perioadă de repaus zilnic
Sâmbătă 9 ore durată de conducere Perioadă de repaus zilnic
Duminică Perioadă de repaus săptămânal

Durata totală de conducere nu poate depăşi 90 de ore pe o perioadă de două săptămâni consecutive (art. 6 alineatul 3).

Săptămânal În decurs de 2 săptămâni În două perioade de repaus săptămânal
Luni 9 ore durată de conducere Perioadă de repaus zilnic 58 de ore de conducere pe parcursul săptămânii 1 Un total de 90 de ore de conducere în decurs de 2 săptămâni
Marţ 9 ore durată de conducere Perioadă de repaus zilnic
Miercur 9 ore durată de conducere Perioadă de repaus zilnic
Joi Perioada de repaus săptămânal redusă
Vineri 10 ore durată de conducere Perioadă de repaus zilnic Un total de 58 de conducere între două perioade de repaus săptămânal
Sâmbătă 10 ore durată de conducere Perioadă de repaus zilnic
Duminică 9 ore durată de conducere Perioadă de repaus zilnic
Luni 9 ore durată de conducere Perioadă de repaus zilnic 34 de ore de conducere pe parcursul săptămânii 2
Marţ 10 ore durată de conducere Perioadă de repaus zilnic
Miercur 10 ore durată de conducere Perioadă de repaus zilnic
Joi Perioada de repaus săptămânal
Vineri Perioada de repaus săptămânal
Sâmbătă Compensarea perioadei de repaos săptămânal reduse
Duminică 5 ore durată de conducere Perioadă de repaus zilnic
PAUZE
După 4 ore şi jumătate de conducere, şoferul trebuie să ia o pauză NEÎNTRERUPTĂ de cel puţin 45 de minute, asta dacă nu intră perioada de repaus zilnic sau săptămânal (art. 7 alineatul 1).
Durata de conducere zilnică include două sau mai multe întreruperi.
Pauzele neîntrerupte de 45 de minute POT FI ÎNLOCUITE printr-o pauză de cel puţin 15 minute, urmată de o pauză de cel puţin 30 de minute (art. 7 alineatul 2).
Cele două pauze trebuie să fie intercalate fiecare în timpul perioadei de conducere de aşa manieră ca după o perioadă de conducere de 4 ore şi 30 de minute, să se ia o pauză de cel puţin 45 de minute (art. 7 alineatul 2).

Exemple de pauze regulamentare
Conducere 2 ore Pauză 15 minute Conducere 2,5 ore Pauză 30 minute

Conducere 2 ore Pauză 30 minute Conducere 2,5 ore Pauză 30 minute

Conducere 2 ore Pauză 3 5 minute Conducere 2,5 ore Pauză 40 minute

Conducere 2 ore Pauză 15 minute Conducere 2,5 ore Pauză 40 minute

Exemple de pauze neregulamentare
Conducere 2 ore Pauză 30 minute Conducere 2,5 ore Pauză 15 minute
Această împărţire a pauzei este neregulamentară deoarece a doua pauză are mai puţin de 30 de minute
Conducere 2 ore Pauză 10 minute Conducere 2,5 ore Pauză 35 minute
Această împărţire a pauzei este neregulamentară deoarece prima pauză are mai puţin de 15 de minute

ATENŢIE!
PAUZA CARE URMEAZĂ DUPĂ O PERIOADĂ DE CONDUCERE DE 4,5 ORE TREBUIE SĂ FIE DE MINIM 45 DE MINUTE !

PRIMA PAUZĂ CARE URMEAZĂ DUPĂ O PERIOADĂ DE CONDUCERE MAI SCURTĂ DE 4,5 ORE TREBUIE SĂ FIE DE MINIM 15 MINUTE!

A DOUA PAUZĂ CARE URMEAZĂ DUPĂ O PERIOADĂ DE CONDUCERE TREBUIE SĂ FIE DE MINIM 30 MINUTE!

PERIOADE DE REPAUS ZILNIC
Reprezintă partea unei zile în timpul căreia conducătorul auto poate dispune liber de timpul său, aceasta putând fi:
• perioadă de repaus zilnic normal
• perioadă de repaus zilnic redus

Perioada de repaus zilnic normal
• Timpul de repaus zilnic normal: toată perioada de repaus de cel puţin 11 ore neîntrerupte la o perioadă de 24 de ore, (art. 4 litera g prima liniuţă şi art. 8 alineatul 2, prima teză) sau
24 de ore
conducere + alte activităţi + pauze = 13 ore Perioadă de repaus zilnic normal (11 ore)
• Timpul de repaus zilnic normal poate fi luat în două tranşe, dintre care prima trebuie să fie neîntreruptă de cel puţin 3 ore iar a doua perioadă de repaus trebuie să fie de cel puţin 9 ore neîntrerupte (art. 4 litera g, prima liniuţă).

24 de ore
8 ore
(conducere + alte activităţi + pauze) 3 ore (pauză) 4 ore (conducere + alte activităţi + pauze) 9 ore (pauză)

Perioada de repaus zilnic redus
– Perioada de repaus zilnic normal, de cel puţin 11 ore poate fi redusă cu condiţia respectării următoarelor (art. 4 litera g, a doua liniuţă şi art. 8 alineatul 2, a doua teză):
– Perioada de repaus zilnic redus este de cel puţin 9 ore neîntrerupte.
– Un conducător auto nu poate lua mai mult de 3 perioade de repaus zilnic redus între două perioade de repaus săptămânal (art. 8 alineatul 4)

ATENŢIE!
PERIOADELE DE REPAUS ZILNIC REDUS NU TREBUIE COMPENSATE (considerentul 17)!

PERIOADELE DE REPAUS ZILNIC SUNT PERIOADELE CARE SE IAU ÎN INTERVALUL A 24 DE ORE DUPĂ O PERIOADĂ DE REPAUS ZILNIC SAU SĂPTĂMÂNAL (art. 8 alineatul 2)!

O PERIOADA DE REPAUS ZILNIC SE POATE PRELUNGI PENTRU A DEVENI PERIOADA DE REPAUS SĂPTĂMÂNAL NORMALĂ SAU O PERIOADĂ DE REPAUS.
SĂPTĂMÂNAL REDUSĂ (art. 8 alineatul 3)!

SE POT LUA MAXIM 3 (TREI) PERIOADE DE REPAUS ZILNIC REDUS (9 ORE) ÎNTRE DOUĂ PERIOADE DE REPAUS SĂPTĂMÂNAL (art. 8 alineatul 4)!

Exemplu de timp de repaus zilnic într-o perioadă de 24 de ore

24 de ore
conducere + alte activităţi + pauze = 15 ore Perioadă de repaus zilnic redus (9 ore)

24 de ore
conducere + alte activităţi + pauze = 14 ore Perioadă de repaus zilnic redus (10 ore)

PERIOADA DE REPAUS SĂPTĂMÂNAL
Reprezintă perioada de pe parcursul unei săptămâni în cursul căreia conducătorii auto pot dispune liber de timpul lor.
Aceasta poate fi:
• perioadă de repaus săptămânal normal
• perioadă de repaus săptămânal redus

Perioadă de repaus săptămânal normal
O perioadă de repaus săptămânal începe cel mai târziu la sfârşitul a 6 perioade a câte 24 de ore luată de la sfârşitul repausului săptămânal precedent (art. 8 alineatul 6, a doua teză)
O perioadă de repaus săptămânal normal are cel puţin 45 de ore consecutive (art. 4 litera h, prima liniuţă).

Săptămâna 1 Săptămâna 2 Săptămâna 3
Repaus Repaus Repaus
45 de ore 144 de ore 45 de ore 80 de ore 45 de ore

Perioadă de repaus săptămânal redus
O perioadă de repaus săptămânal poate fi redusă la un minim de 24 de ore consecutive (art. 4 litera h, a doua liniuţă şi art. 8 alineatul 6 a doua liniuţă)
Reducerea trebuie să fie compensată printr-o perioadă de repaus echivalentă care trebuie luată complet înainte de sfârşitul celei de-a treia săptămâni consecutive.

Săptămâna 1 1 2 3 4
Repaus săptămânal 33 de ore 45 de ore 45 de ore 45 de ore + 12 ore compensare din săptămâna 1

ATENŢIE!
PERIOADA SĂPTĂMÂNALĂ DE REPAUS – INDIFERENT CĂ ESTE REDUSĂ SAU NORMALĂ – NU ESTE OBLIGATORIU SĂ FIE LUATĂ DUMINICA !

ÎN DECURS DE DOUĂ SĂPTĂMÂNI CONSECUTIVE, CONDUCĂTORUL AUTO TREBUIE SĂ IA CEL PUŢIN:
• DOUĂ PERIOADE DE REPAUS SĂPTĂMÂNAL NORMAL, SAU
• UN TIMP DE REPAUS SĂPTĂMÂNAL NORMAL ŞI UN TIMP DE REPAUS SĂPTĂMÂNAL REDUS DE MINIM 24 DE ORE (art. 8 alineatul 6).

PERIOADA SĂPTĂMÂNALĂ DE REPAUS REDUS SE COMPENSEAZĂ OBLIGATORIU CU O PERIOADĂ DE REPAUS ECHIVALENTA LUATA IN BLOC, INAINTEDE SFARŞITUL CELEI DE-A TREIA SĂPTĂMÂNI CARE URMEAZĂ SĂPTĂMÂNII ÎN DISCUŢIE (art. 8 alineatul 6)!

PERIOADA SĂPTĂMÂNALĂ DE REPAUS SE IA DUPĂ ŞASE PERIOADE DE 24 DE ORE DE LA PERIOADA DE REPAUS SĂPTĂMÂNAL PRECEDENTĂ (art. 8 alineatul 6, teza a doua)!

PERIOADE DE CONDUCERE, PAUZE ŞI PERIOADE DE REPAUS ZILNIC PENTRU LUCRUL ÎN ECHIPAJ
Conducerea în echipaj reprezintă situaţia în care, pe parcursul unei perioade de conducere cuprinsă între două perioade de repaus zilnice consecutive sau între o perioadă de repaus zilnic şi o perioadă de repaus săptămânal, la bordul vehiculului se află cel puţin doi conducători auto pentru a asigura conducerea acestuia. Pe parcursul primei ore de conducere în echipaj, prezenţa unuia sau a mai multor alţi conducători auto este facultativă, dar ea este obligatorie pentru restul perioadei (art. 4 litera o).
Fiecare conducător auto trebuie să beneficieze de un repaus zilnic de cel puţin 9 ore în următoarele 30 de ore ce urmează sfârşitului unui repaus zilnic sau săptămânal (art. 8 alineatul 5).
Exemplu de conducere în echipaj durata de conducere de 10 ore:

Perioadă de 30 de ore Conducător auto 1 Conducător auto 2
Perioadă de repaus zilnic Perioadă de repaus zilnic
Alte activităţi (1 oră) Perioadă de repaus zilnic (1 oră) (nu se află la bordul vehiculului)
Perioadă de conducere (4,5 ore) Perioadă de disponibilitate (4,5 ore)
Pauză + Perioadă de disponibilitate (4,5 ore) Perioadă de conducere (4,5 ore)
Perioadă de conducere (4,5 ore) Pauză + Perioadă de disponibilitate (4,5 ore)
Pauză + Perioadă de disponibilitate (4,5 ore) Perioadă de conducere (4,5 ore)
Perioadă de conducere (1 oră) Pauză + Perioadă de disponibilitate (1 oră)
Perioadă de disponibilitate (1 oră) Perioadă de conducere (1 oră)
Perioadă de repaus zilnic Perioadă de repaus zilnic

ATENŢIE!
ÎN CAZUL LUCRULUI ÎN ECHIPAJ, PRIMELE 45 DE MINUTE DIN PERIOADA LA DISPOZIŢIE DE 4,5 ORE DE DUPĂ PERIOADA DE CONDUCERE SUNT ASIMILATE PAUZEI!!! (Nota de orientare a Comisiei Europene nr. 2)

DURATA ZILNICĂ DE CONDUCERE POATE FI MĂRITĂ LA 10 ORE, DE CEL MULT DOUĂ ORI PE SĂPTĂMÂNĂ, ŞI ÎN CAZUL LUCRULUI ÎN ECHIPAJ!

DIRECTIVA 2002/15

Timpul de lucru reprezintă perioada de la începutul până la sfârşitul timpului de lucru, în cursul căreia lucrătorul mobil se afla la postul său de lucru, la dispoziţia angajatorului şi în exerciţiul funcţiilor sau activităţilor sale, adică:
• perioada dedicată tuturor activităţilor de transport rutier. Aceste activităţi sunt, cu precădere, următoarele:
(i) conducerea autovehiculului;
(ii) încărcarea şi descărcarea;
(iii)ajutorul acordat pasagerilor la urcarea şi coborârea din vehicul;
(iv) curăţenia si întreţinerea tehnică;
(v) toate celelalte activităţi vizând asigurarea siguranţei vehiculului, a încărcăturii sale şi a pasagerilor sau îndeplinirea obligaţiilor legale ori de reglementare direct legate de operaţiunea de transport aflata în desfăşurare, inclusiv supravegherea încărcării şi descărcării, formalităţile administrative legate de poliţie, vamă, serviciul de imigrare etc.;
• perioadele de timp în care lucrătorul mobil nu poate dispune liber de timpul său şi i se cere să fie la postul său de lucru, gata să întreprindă activitatea sa normală, îndeplinind anumite sarcini asociate serviciului, în special în timpul perioadelor când aşteaptă să se facă încărcarea sau descărcarea, dacă durata previzibilă a acestora nu este cunoscuta dinainte, şi anume fie înaintea plecării, fie chiar înaintea începerii efective a perioadei în cauză, fie în condiţiile generale negociate între partenerii sociali;
Durata maximă a săptămânii de lucru este în conformitate cu Regulamentul 561/2006 cu condiţia ca media pe parcursul a patru luni aceasta să nu depăşească 48 de ore/săptămână,
EXCEPŢII ŞI DEROGĂRI DE LA REGULAMENTUL 561/2006

Excepţii Derogări
(a) vehicule utilizate pentru transportul de călători prin servicii regulate, traseul liniei nedepăşind 50 km;
(b) vehicule a căror viteză maximă autorizată nu depăşeşte 40 km/h;
(c) vehicule utilizate de serviciile forţelor armate, de serviciile protecţiei civile, de pompieri şi forţele responsabile cu menţinerea ordinii publice sau închiriate de acestea fără conducător auto, atunci când transportul intră în atribuţiile proprii ale acestor servicii şi se efectuează sub controlul acestora;
(d) vehicule, inclusiv cele utilizate pentru transportul necomercial de ajutor umanitar, utilizate în situaţii de urgenţă sau în operaţiuni de salvare;
(e) vehicule specializate folosite în misiuni medicale;
(f) vehicule specializate pentru depanări care acţionează pe o rază de 100 km de la baza de staţionare;
(g) vehicule de încercări rutiere pentru îmbunătăţire tehnologică, reparaţii sau întreţinere, precum şi vehicule noi sau transformate care nu au fost încă puse în circulaţie;
(h) vehicule sau un ansamblu de vehicule cu o masă maximă autorizată care să nu depăşească 7,5 tone utilizate pentru transporturi de mărfuri în scopuri necomerciale;
(i) vehicule comerciale, care au caracter istoric, în conformitate cu legislaţia statului membru în care sunt conduse, şi care sunt utilizate pentru transportul de călători sau de mărfuri în scopuri necomerciale. (a) vehicule aparţinând autorităţilor publice sau închiriate de acestea fără conducător auto pentru efectuarea de transporturi rutiere care nu concurează cu întreprinderile de transport particulare;
(b) vehicule utilizate sau închiriate fără conducător auto de către întreprinderi agricole, horticole, forestiere, piscicole sau crescătorii, pentru transportul de mărfuri în cadrul activităţii profesionale specifice pe o rază de până la 100 km de la sediul întreprinderii;
(c) tractoare agricole sau forestiere utilizate pentru activităţi agricole sau forestiere, pe o rază de până la 100 km de la sediul întreprinderii care este proprietara vehiculului, care îl închiriază sau îl ia în leasing;
(d) vehicule sau combinaţii de vehicule a căror masă maximă admisibilă nu depăşeşte 7,5 tone, utilizate:
– de prestatorii de servicii universale astfel cum sunt definiţi la articolul 2 punctul (13) din Directiva 97/67/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii şi îmbunătăţirea calităţii serviciului (1) pentru livrarea loturilor în cadrul serviciului universal sau
– pentru transportul materialelor, al echipamentului sau al maşinilor care sunt destinate conducătorului auto în exercitarea profesiei sale.
Aceste vehicule nu trebuie să fie utilizate decât pe o rază de 50 km de la sediul întreprinderii şi cu condiţia ca principala activitate a conducătorului auto să nu fie cea de conducere a vehiculului;
(h) vehicule utilizate de serviciile de canalizare, protecţie împotriva inundaţiilor, apă, gaze şi electricitate, de serviciile de întreţinere şi control al drumurilor principale, colectare şi depozitare a deşeurilor menajere, de serviciile de telegraf şi telefon, pentru transmisiuni de radio şi televiziune şi pentru detectarea emiţătorilor sau a receptorilor de radio sau televiziune;
(k) vehicule de proiect mobil special echipate,
destinate în primul rând să fie utilizate în scopuri didactice atunci când staţionează;
(m) vehicule specializate pentru transportul de bani şi/sau de obiecte de valoare;
(n) vehicule utilizate pentru transportul de deşeuri de origine animală sau carcase care nu sunt destinate consumului uman;
(p) vehicule utilizate pentru transportul de animale vii de la ferme la pieţele locale şi viceversa sau de la pieţe la abatoarele locale pe o rază de cel mult 50 km.

EXEMPLE PRACTICE
Durata normală de conducere zilnică este de 9 ore.

După cel târziu 4,5 ore de condus trebuie să urmeze o întrerupere a duratei de condus de 45 minute!
Durata de conducere zilnică este timpul total de conducere între două perioade de repaus zilnic!

Pauzele
Pauza pe parcursul duratei de conducere de 4,5 ore se poate împărţi şi în 2 intervale de timp:

Important!: Prima pauză trebuie să dureze 15 minute, şi a doua pauză 30 de minute!
Ordinea este stabilită – trebuie efectuate aşa cum se indică!
După efectuarea pauzei de 30 de minute începe o nouă durată de condus de 4,5 ore.

Când se poate începe o nouă durată de condus de 4,5 ore?
INTERZIS

Corect

După o pauză de 45 de minute începe o nouă durată de condus de max. 4,5 ore.
Prelungirea / Extinderea unei durate de condus zilnice
Permis numai de 2 ori pe săptămână:

Prelungirea duratei de condus zilnică la 10 ore.
Pauzele se pot împărţi conform prevederilor normale.
Această prelungire a duratei de condus zilnice oferă posibilitatea unei durate maxime de condus săptămânale de 56 ore (4 x 9 ore şi 2 x 10 ore).

Prelungirea duratei de condus zilnice. Când se pot introduce pauzele?
Şi în cazul unei prelungiri a duratei de condus zilnice, pauzele se pot împărţi în 2 tranşe.

După o pauză de 45 de minute începe o nouă durată de condus de max. 4,5 ore.

Durata de condus într-un interval de 14 zile (două săptămâni)
Durata de condus totală acumulată nu trebuie să depăşească 90 de ore pe parcursul a 2 săptămâni consecutive

PERIOADA DE REPAUS ÎN VEHICUL.
Perioadele de repaus zilnic sau săptămânal reduse se pot efectua în vehicul, dar:
1. numai în vehiculul staţionat;
2. vehiculul trebuie să fie echipa cu o cabină de dormit adecvată pentru fiecare şofer.

DEROGAREA PENTRU „FERIBOT”
Perioada de repaus zilnic normală poate fi întreruptă de max. 2 ori.
Întreruperile nu pot dura mai mult de 1 ora în total.

Această posibilitate este admisă numai la încărcare sau la descărcare pe feriboturi sau la folosirea RO-LA (transportarea vehiculului cu trenul).

Exemple de utilizare a derogării pentru feribot
Camionul ajunge în portul de feribot. Încărcarea începe numai peste 2 ore.
Apoi urmează o traversare de 6 ore.
Perioada de repaus poate fi din nou întreruptă pentru descărcare.

Divizarea/defalcarea perioadei de repaus zilnic normale
Perioada de repaus zilnic normală poate fi divizată în două Secţiuni:
Acest lucru presupune, totuşi, că pe parcursul unui interval de 24 de ore după efectuarea unei perioade de repaus săptămânale sau zilnice se va efectua o perioadă de repaus de 12 ore în total!

Prima secţiune trebuie să fie de 3 ore şi a doua secţiune trebuie să fie de 9 ore!

Divizarea – defalcarea perioadei de repaus normale
Pe ruta planificată apare un blocaj pe autostradă.
Nu pot fi folosite rute ocolitoare.

Perioada de repaus zilnic redusă
De 3 ori între 2 perioade de repaus săptămânale se poate lua o perioadă de repaus zilnic redusă între
9 şi 11 ore.
Este permisă o scurtare a perioadei de repaus zilnic la 9 ore de 3 ori în cursul unei săptămâni

PERIOADA DE REPAUS – ECHIPAJ DE 2 ŞOFERI

În decursul unui interval de 30 ore trebuie luată o perioadă de repaus zilnic de 9 ore!

PERIOADA DE REPAUS SĂPTĂMÂNAL
La sfârşitul a şase perioade de 24 de ore de la perioada de repaus săptămânal precedentă trebuie efectuată o perioadă de repaus săptămânal!

Exemplu – Perioada de repaus săptămânal redusă
Şoferul se află în timpul unei curse de transport, după şase perioade de 24 ore, în Madrid.
Aceasta înseamnă că acum trebuie luată o perioadă de repaus săptămânal!

Compensarea în cazul perioadei de repaus săptămânal reduse
Scurtarea unei perioade de repaus săptămânal trebuie recuperată ulterior şi comasat.
Acest lucru se poate face în prelungirea unei perioade de repaus săptămânal:

Cel târziu înainte de sfârşitul celei de a 3-a săptămâni care urmează după luarea perioadei de repaus săptămânal reduse, trebuie efectuată compensarea!

Exemplu: Compensarea legată de perioada de repaus săptămânal redusă!
Şoferul a scurtat perioada de repaus săptămânal la 24 de ore.
De reţinut că întreaga compensare pentru cele 21 de ore trebuie planificată şi respectată.
Acest lucru trebuie să aibă loc prin alipirea la o perioadă de repaus săptămânal.

În această situaţie şoferul a optat, după consultarea cu angajatorul său, să-şi prelungească a – 2-a perioadă de repaus săptămânal cu 21 ore – adică până la un total de 66 de ore la domiciliul său.
CONCLUZII:

Durata de conducere zilnică:
-durata maximă de conducere continuă: 4 ore şi 30 de minute
-durata de conducere zilnică: 9 ore
Excepţii:
Durata de conducere zilnică poate fi prelungită de două ori pe săptămână la maxim 10 ore

Pauză:
-după 4 ore şi 30 minute de conducere conducătorul auto trebuie să facă o pauză de cel puţin 45 minute.
Această pauză poate să fie înlocuită cu o pauză neîntreruptă de cel puţin 15 minute, urmată de o altă pauză de cel puţin 30 minute, luată înainte să conducă din nou.
Excepţii:
Conducătorul poate să se abată de la aceste reguli, pentru a asigura securitatea persoanelor sau a încărcăturii sale cu condiţia de a nu periclita siguranţa rutieră. Conducătorul auto trebuie să menţioneze genul şi motivulderogării pe foaia de înregistrare – diagrama tahograf, sau în aparatul de control pentru a rămâne înregistrate sau în registrul de serviciu cel târziu la punctul de staţionare.

Durata de conducere săptămânală:
-durata de conducere săptămânală nu poate depăşi 56 ore;
-după cel mult 6 perioade de conducere, conducătorul auto trebuie să-şi ia obligatoriu o perioadă de odihnă săptămânală.

Durata de conducere în două săptămâni consecutive:
-durata de conducere acumulată în două săptămâni consecutive nu poate depăşi 90 ore

Perioada de odihnă zilnică normală:
Pe parcursul fiecărei perioade de 24 de ore de după perioada de repaus zilnic sau săptămânal, conducătorul auto trebuie să efectueze o nouă perioadă de repaus zilnic.
-perioada de odihnă zilnică 11 ore
O perioadă de odihnă zilnică poate să fie prelungită pentru a deveni o perioadă de odihnă săptămânală normală sau o perioadă de odihnă săptămânală redusă.
-perioada de odihnă zilnică redusă trebuie să fie de cel puţin 9 ore dar mai puţin de 11 ore
Un conducător nu poate lua mai mult de trei perioade de odihnă zilnică redusă între două perioade de odihnă săptămânală.

Perioada de odihnă zilnică – echipaj
Un conducător care face parte dintr-un echipaj pe un vehicul trebuie să aibă luată o perioadă de odihnă zilnică de cel puţin 9 ore în 30 de ore care urmează perioadelor de odihnă zilnică sau săptămânală.

Perioadă de odihnă zilnică fracţionată:
-perioada zilnică de odihnă poate fi petrecută în vehicul cu condiţia ca acesta să fie echipat cu o cabină de dormit şi să fie în staţionare.
Perioada de odihnă zilnică se poate lua în două intervale separate cu respectarea următoarelor condiţii:
primul interval trebuie să fie de minim 3 ore neîntrerupte;
al doilea interval trebuie să fie de minim 9 ore neîntrerupte.

Perioada de odihnă zilnică – caz particular:
În cazul în care conducătorul însoţeşte vehiculul transportat cu trenul sau feribotul şi el ia o perioadă de odihnă zilnică normală, aceasta poate fi întreruptă de maxim două ori prin alte activităţi a căror durată să nu depăşească 1 oră. În timpul acestei perioade de odihnă zilnică normală, conducătorul trebuie să aibă acces la o cabină de dormit sau la o cuşetă.

Perioada de odihnă săptămânală:
-în fiecare săptămână conducătorul auto trebuie să se odihnească în total minim 45 de ore consecutive.
Perioada de odihnă săptămânală începe cel mai târziu după cel mult 6 perioade de 24 ore calculate după perioada de odihnă săptămânală precedentă.
În cursul a două săptămâni consecutive un conducător trebuie să se odihnească cel puţin două perioade de odihnă săptămânală normală sau o perioada de săptămânală normală şi o perioadă de odihnă reduse de cel puţin 24 ore.
Reducerea este compensată printr-o perioadă de odihnă echivalentă luată în bloc înainte de sfârşitul celei de a treia săptămâni care urmează săptămânii respective.

Perioada de odihnă – echipaj
Conducerea în echipaj – situaţia în care, în timpul unei perioade de conducere cuprinse între două perioade de odihnă zilnică consecutive sau între o perioadă de odihnă zilnică şi o perioadă de odihnă săptămânală există 2 conducători la bordul vehiculului, pentru a asigura schimbul. În cursul primei ore de conducere în echipaj, prezenţa unuia sau a altor conducători este facultativă, dar aceasta este obligatorie pentru restul perioadei rămase.

4 ore 30 min Primul conducător auto Al doilea conducător auto
4 ore 30 min Al doilea conducător auto Primul conducător auto
45 min PAUZĂ (facultativa)
4 ore 30 min Primul conducător auto Al doilea conducător auto
4 ore 30 min Al doilea conducător auto Primul conducător auto
9 ore ODIHNĂ – vehicul în staţionare

Perioada de odihnă săptămânală redusă
-perioada de odihnă săptămânală de 45 de ore consecutive poate fi redusă la 24 de ore.
Perioada de odihnă zilnică şi/sau perioada de odihnă săptămânală, pot fi petrecute în vehicul cu condiţia ca acesta să fie echipat cu o cabină de dormit şi să fie în staţionare.
Pe parcursul a două săptămâni consecutive, un conducător trebuie să efectueze cel puţin: două perioade de odihnă săptămânală normale sau o perioadă de odihnă săptămânală normală şi o perioadă de odihnă săptămânală reduse de cel puţin 24 ore.
Orice perioadă de odihnă luată în compensaţie pentru reducerea perioadelor de odihnă săptămânală este ataşată unei alte perioade de odihnă de cel puţin 9 ore.
O perioadă de odihnă săptămânală poate fi suprapusă pe două săptămâni, dar ea va fi contabilizată în una dintre cele două săptămâni, dar nu în amândouă.

Sinteza timpilor de conducere şi odihnă
Durata de conducere continuă Maxim 4 ore şi 30 minute.
zilnică Maxim 9 ore.
Poate fi prelungită la 10 ore de maxim 2 ori într-o săptămână.
săptămânală Maxim 56 ore de conducere auto, fără depăşirea a 60 ore timp de lucru săptămânal, cu condiţia ca în decurs de 4 luni media săptămânală a timpului de lucru să fie de 48 de ore.
două săptămâni consecutive Maxim 90 ore.

Pauză Minim 45 minute.
Poate fi împărţită în două pauze, una de cel puţin 15 minute, urmată de o alta de cel puţin 30 minute, urmând o noua perioada de conducere

Perioada
de odihnă zilnică Minim 11 ore neîntrerupte.
Poate fi luată în două perioade, prima de cel puţin 3 ore neîntrerupte, iar a doua de cel puţin 9 ore neîntrerupte.
zilnică redusă Minim 9 ore.
Este permisă scurtarea perioadei de repaus zilnic la 9 ore de cel mult 3 ori între două perioade de odihnă săptămânale.
perioada zilnică de odihnă pentru un echipaj cu 2 conducători auto Minim 9 ore într-un interval de 30 de ore.
perioada zilnică de odihnă pe tren sau feribot Perioada normală de odihnă de 11 ore poate fi întreruptă de maxim două ori prin alte activităţi a căror durată totală să nu depăşească 1 oră.
săptămânală Minim 45 ore.
săptămânală redusă Perioada de odihnă săptămânală poate fi redusă la minim 24 ore cu condiţia ca pe parcursul a trei săptămâni să existe o perioadă de odihnă de 45 h, o perioadă de odihnă de 24 h şi o perioadă de odihnă de 24 + 45 h.
Ceea ce înseamnă că orele lipsă până la 45 ore trebuie compensate, iar perioada lipsă trebuie luată fără întrerupere în termen de trei săptămâni după expirarea săptămânii în care perioada de odihnă a fost redusă.
Perioada de odihnă lipsă care trebuie luată pentru compensarea „unei perioade de odihnă săptămânale reduse” trebuie efectuată împreună cu o altă perioadă de odihnă de cel puţin 9 ore.
două săptămâni consecutive Trebuie să efectuaţi cel puţin două perioade de odihnă săptămânală de 45 ore în intervalul a două săptămâni consecutive sau se alege o perioadă de odihnă săptămânală de 45 de ore într-o săptămână şi o perioadă de odihnă săptămânală redusă de minim 24 ore în următoarea săptămână, cu condiţia respectării obligaţiilor de la perioada de odihnă săptămânală redusă.

Timp
disponibil Alte perioade, decât cele referitoare la pauzele şi perioadele de odihnă în care conducătorul este la dispoziţia angajatorului pentru a răspunde apelurilor sau sarcinilor de a prelua conducerea autovehiculului ori însoţeşte un autovehicul pe feribot sau pe tren, inclusiv acele intervale de interdicţii de circulaţie sau perioadele de aşteptare la frontieră.
În cazul echipajelor, acesta include şi timpul petrecut în timpul mersului autovehiculului, alături de conducătorul autovehiculului sau în cuşetă.

Alţi timpi
de muncă Încărcarea şi descărcarea mărfurilor.
Spălarea şi întreţinerea autovehiculului.
Alte activităţi vizând securitatea încărcăturii.
Alte obligaţii legale sau reglementate.
TIMPI DE MUNCĂ

Incalcari ale AETR/REGULAMENTULUI 561/2006

Sunt interzise plăţile acordate conducătorilor auto salariaţi, chiar şi sub formă de prime sau majorări salariale, în funcţie de distanţa de mărfuri transportată, de natură a pune în pericol siguranţa rutieră şi/sau să încurajeze încălcarea legislaţiei în vigoare. !!!

Sanctiunile se aplica intreprinderilor de transport rutier pentru urmatoarele fapte :
– utilizarea unui vehicul fără tahograf sau tahograf digital ori utilizarea unor tahografe sau tahografe digitale neomologate;
– utilizarea unor tahografe sau tahografe digitale nesigilate, montate / reparate / calibrate de operatori economici neautorizaţi, necalibrate sau cu termenul de valabilitate al verificării / calibrării periodice depăşit, după caz;
– utilizarea unor dispozitive ilegale de manipulare a tahografului;
– conducerea unui vehicul dotat cu tahograf fără a utiliza diagrame tahograf;
– conducerea unui vehicul dotat cu tahograf digital fără a utiliza cartela tahografică;
– nerespectarea obligaţiei de a asigura un număr suficient de diagrame tahografice corespunzătoare pentru efectuarea operaţiunilor de transport;
– nerespectarea obligaţiei de a asigura posibilitatea utilizării imprimantei tahografului digital în trafic la solicitarea personalului de control;
– nerespectarea prevederilor privind utilizarea, de către un conducător auto, a unei cartele tahografice eliberate altei persoane;
– depăşirea perioadei maxime de conducere neîntreruptă;
– depăşirea perioadei maxime zilnice de conducere;
– depăşirea perioadei maxime de conducere într-un interval de două săptămâni;
– nerespectarea perioadei minime de odihnă într-un interval de 24 de ore;
– nerespectarea perioadei minime de odihnă într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj format din minimum 2 conducători auto;
– nerespectarea perioadei minime de odihnă săptămânală după 6 respectiv 12 perioade zilnice de conducere;
– conducerea unui vehicul imobilizat de către autoritatea competentă;
– refuzul în cursul controlului de a permite verificarea, reţinerea sau copierea oricărei înregistrări privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto;
– neprezentarea, în trafic, a numărului necesar de diagrame tahografice, a cartelei tahografice sau a listărilor efectuate cu imprimanta tahografului digital, după caz;
– neprezentarea, în cursul controlului la sediul întreprinderii/operatorului de transport rutier, a înregistrărilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto solicitate de personalul de control;
– lipsa, la sediul întreprinderii/operatorulului de transport rutier, a registrului de sarcini şi a orarului serviciului regulat;
– neînscrierea în registrul de sarcini a tuturor datelor prevăzute de legislaţia în vigoare;
– nesemnarea registrului de sarcini de către conducătorul întreprinderii/operatorul de transport rutier sau de către o persoană împuternicită de aceasta;
– neprezentarea de către conducătorul auto, în cursul controlului în trafic, a unei copii a registrului de sarcini şi a orarului serviciului regulat;
– nerespectarea obligaţiei de a păstra registrul de sarcini o perioadă de cel puţin un an de la expirarea perioadei la care se referă şi de a pune în dispoziţia conducătorilor auto câte o copie a acestuia;
– nereturnarea diagramelor tahografice utilizate de către conducătorul auto întreprinderii/operatorul de transport rutier, spre a fi păstrate la sediu, după 28 de zile de la utilizarea lor;
– nerespectarea obligaţiei de a descărca şi stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducătorilor auto şi/sau nerespectarea obligaţiei de a descărca şi stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 90 de zile, datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care la utilizează;
– nerespectarea obligaţiei de a păstra înregistrările privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto cel puţin un an de la efectuarea acestora, în ordine cronologică şi separat pentru fiecare conducător auto;
– acordarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a unor plăţi conducătorilor auto, chiar şi sub formă de bonificaţii sau prime, în funcţie de distanţa parcursă şi/sau de cantitatea de mărfuri transportată.

Sanctiunile aplicabile conducatorului auto sunt pentru :
– conducerea unui vehicul dotat cu tahograf fără a utiliza diagrame tahograf;
– conducerea unui vehicul dotat cu tahograf digital fără a utiliza cartela tahografică;
– nerespectarea prevederilor privind deţinerea, de către un conducător auto, a mai mult de o cartelă tahografică validă;
– nerespectarea prevederilor privind utilizarea, de către un conducător auto, a unei cartele tahografice eliberate altei persoane;
– nerespectarea prevederilor în vigoare, privind utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate;
– nerespectarea prevederilor privind utilizarea unor digrame tahografice sau cartele tahografice murdare sau deteriorate;
– nerespectarea prevederilor privind scoaterea neautorizată a diagramei tahografice din tahograf sau a cartelei tahografice din tahograful digital înaintea terminării zilei de lucru sau utilizarea pentru o perioadă mai lungă decât cea prevăzută;
– nerespectarea prevederilor privind utilizarea diagramelor tahograf sau a cartelelor tehografice atunci când vehiculul este condus de un echipaj format din mai mulţi conducători auto;
– nerespectarea obligaţiei privind introducerea manuală a unor date;
– nerespectarea prevederilor privind reglarea ceasului tahografului şi utilizarea comutatorului;
– necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prevăzute de legislaţia în vigoare;
– omisiunea de a introduce manual în tahograful digital datele prevăzute de legislaţia în vigoare;
– nerespectarea prevederilor privind utilizarea vehiculului şi înregistrarea datelor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto în eventualitatea defectării sau funcţionării defectuase a tahografului.

Noutăţi privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto

ÎN ATENŢIA OPERATORILOR DE TRANSPORT RUTIER / ÎNTREPRINDERILOR 
DE TRANSPORT RUTIER ÎN CONT PROPRIU ŞI CONDUCĂTORILOR AUTO
În conformitate cu prevederile art. 34, alin. (3), lit. b, teza a 2-a din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de inregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere „statele membre nu impun conducătorilor auto o cerința de a prezenta formulare care sa ateste activitățile lor în intervalul în care s-au aflat departe de vehicul”. Având în vedere prevederile menţionate anterior, în cadrul controalelor efectuate de inspectorii din cadrul ISCTR, nu se vor solicita formulare care să ateste activitățile conducătorilor auto în intervalul în care s-au aflat departe de vehicul, pentru activitatea efectuată începând cu data de 2 martie 2015, dată de la care intră în vigoare art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014.
Precizăm faptul că, în conformitate cu prevederile art. 34, alin. (3), lit. a şi b (teza 1) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului „atunci când, datorita îndepartarii de vehicul, un conducator auto este în imposibilitatea de a folosi tahograful montat la bordul unui vehicul, perioadele de timp menționate la alineatul (5) litera (b) punctele (ii), (iii) și (iv):
(a) daca vehiculul este echipat cu un tahograf analogic, se înscriu pe foaia de înregistrare manual, automat sau în  orice alt fel, lizibil și fara a murdari foaia de înregistrare;
(b) daca vehiculul este echipat cu un tahograf digital, se înscriu pe cardul de conducator auto cu ajutorul funcției de introducere manuala oferite de tahograf.”
  • Perioadele de timp menţionate la art. 34, art. (5) litera (b) punctele (ii), (iii) și (iv) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, sunt: alta munca, disponibilitate, pauzele sau repausu

REGULAMENTUL (CE) NR. 561/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CEE) nr. 3821/85 din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier, modificat prin REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 2135/98, REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 1360/2002 si REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI (CE) NR. 561/2006 >>>>

DECIZIA COMISIEI din 12 aprilie 2007 privind formularul referitor la legisla?ia sociala în domeniul transporturilor rutiere >>>>

Hotarâre nr. 899 din 29 iulie 2003 privind stabilirea conditiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteza, precum si a conditiilor de montare, reparare, reglare si verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere si a limitatoarelor de viteza >>>>

Ordonanta 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitatii acestora >>>>

ORDIN nr. 116 din 30 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea si înnoirea cartelelor tahografice >>>>

Ordin pentru aprobarea reglementarilor privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteza, conditii de montare, reparare si verificare a tahografelor si a limitatoarelor de viteza >>>>

ORDONANTA DE URGENTA nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere + Lege 102/2006 >>>>

FORMULAR PENTRU ATESTAREA ACTIVITATILOR ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL (CE) NR. 561/2006 SAU ACORDUL A.E.T.R. >>>>

Regulament Timpi de Conducere;

Vreti sa evitati amenzile sau probleme in timpul inspectiilor?

Descarcati datele la timp si intr-un format conform cu Regulamentele Europene.

Vizualizati, analizati si pastrati datele descarcate.

Regulamentul (CE) nr. 561 2006

Pentru a depasi dificultatile intampinate in interpretarea, aplicarea, executarea si monitorizarea

dispozitiilor Regulamentului (CEE) nr. 3820/85, Regulamentul (CE) nr. 561/2006 stabileste norme mai clare si mai simple cu privire la timpii de conducere, pauzele si perioadele de odihna pentru soferii angajati in activitati nationale si internationale de transport rutier.

In plus, Articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 a facut introducerea de tahografe digitale obligatorie pentru vehiculele puse in circulatie pentru prima data in Uniunea Europeana, la 1 Mai 2006, si anume, la 20 de zile de la publicarea sa.

Solicitand ca soferii sa ia regulat o perioada de repaus saptamanal, cel putin o data la doua saptamani consecutive si ca perioada de repaus zilnic sa nu fie mai mica decat o perioada neintrerupta de 9 ore, Regulamentul (CE) nr. 561/2006 are ca scop imbunatatirea conditiilor sociale pentru conducatorii auto si sigurantei rutiere.

Timpul de conducere zilnic nu trebuie sa depaseasca 9 ore. Cu toate acestea, de doua ori pe saptamana, acesta poate fi extins pana la 10 ore de sofat pe zi.

 Timpul de conducere intr-o saptamana nu trebuie sa depaseasca 56 de ore. Timpul de conducere total, acumulat de-a lungul oricaror doua saptamani consecutive, nu va depasi 90 de ore.

 Dupa o perioada de sofat de 4,5 ore, soferul trebuie sa ia o pauza neintrerupta de cel putin 45 de minute, in cazul in care nu-si ia o perioada de odihna.

 Pauza mai sus amintita poate sa fie inlocuita cu o pauza de cel putin 15 minute, urmata de o pauza de cel putin 30 de minute, fiecare dintre acestea distribuita pe parcursul perioadei de sofat de 4,5 ore.

 Soferii ar trebui sa beneficieze de perioade de odihna zilnice (cel putin 11 ore sau doua perioade reprezentate de o perioada fara intrerupere de 3 ore, respectiv de o perioada fara intrerupere de 9 ore).

 Soferii ar trebui sa beneficieze de perioade de odihna saptamanale (o perioada de odihna de cel putin 45 de ore sau, in anumite conditii, orice perioada de odihna de mai putin de 45 de ore, care poate fi redusa la un minim de 24 de ore).

Tahograful digital stocheaza datele intr-o maniera criptata atat la nivelul cardurilor de sofer, cat si la nivelul tahografului digital in sine. Pentru mai multe detalii, nu ezitati sa faceti referire la raspunsurile din sectiunea Suport >> Intrebari Frecvente.

 Cu dispozitivele RS Digidown sau RS Digidown Plus, descarcati datele din tahograful digital si cititi cardul de sofer.
 Cu RS Card Reader, cititi datele de pe cardul de sofer fara sa aveti nevoie de vehicul, de tahograful digital sau de cardul de intreprindere.

 

Cardul de Sofer

O data la 28 de zile, datele de pe cardul unui sofer trebuie sa fie citite si stocate pentru cel putin 1 an de zile, pentru inspectie. Legislatia impune soferului sa pastreze chiar el datele citite sau sa permita operatorului de transport pentru care lucreaza sa citeasca datele de pe cardul de sofer si sa le retina.

Tahograful digital stocheaza datele intr-o maniera criptata atat la nivelul cardurilor de sofer, cat si la nivelul tahografului digital in sine. Pentru mai multe detalii, nu ezitati sa faceti referire la raspunsurile din sectiunea Suport >> Intrebari Frecvente.

 Cu dispozitivele RS Digidown sau RS Digidown Plus, descarcati datele din tahograful digital si cititi cardul de sofer.
 Cu RS Card Reader, cititi datele de pe cardul de sofer fara sa aveti nevoie de vehicul, de tahograful digital sau de cardul de intreprindere.

 

Cardul de Sofer

O data la 28 de zile, datele de pe cardul unui sofer trebuie sa fie citite si stocate pentru cel putin 1 an de zile, pentru inspectie. Legislatia impune soferului sa pastreze chiar el datele citite sau sa permita operatorului de transport pentru care lucreaza sa citeasca datele de pe cardul de sofer si sa le retina.

 

Tahograful digital stocheaza datele intr-o maniera criptata atat la nivelul cardurilor de sofer, cat si la nivelul tahografului digital in sine. Pentru mai multe detalii, nu ezitati sa faceti referire la raspunsurile din sectiunea Suport >> Intrebari Frecvente

Cum sa descarcati datele?

Cu dispozitivele OPTAC Sau SVT descarcati datele din tahograful digital si cititi cardul de sofer.
 Cu OPTAC, cititi datele de pe cardul de sofer fara sa aveti nevoie de vehicul, de tahograful digital sau de cardul de intreprindere.

Cand trebuie sa descarcati datele?

Cardul de Sofer

O data la 28 de zile, datele de pe cardul unui sofer trebuie sa fie citite si stocate pentru cel putin 1 an de zile, pentru inspectie. Legislatia impune soferului sa pastreze chiar el datele citite sau sa permita operatorului de transport pentru care lucreaza sa citeasca datele de pe cardul de sofer si sa le retina.

 

Tahograful Digital

O cerinta obligatorie este aceea de a descarca fiecare tahograf digital la fiecare 3 luni de zilesi de a pastra datele descarcate pentru cel putin o perioada de 1 an de zile, la dispozitia autoritatilor competente, spre inspectie.

Conform legii, vor fi aplicabile amenzi in urmatoarele situatii:

 role de hartie pentru tahografe digitale insuficiente in vehicul,
 imprimari deteriorate (nelizibile) din cauza luminii, expunerii la soare, umiditatii sau frigului,
 imprimarile nu sunt pastrate timp de 1 an de catre proprietarul vehiculului/intreprinderii.

Rolele de hartie pentru tahografe digitale sunt realizate dintr-o hartie termica, special omologata. Orice marca de tahograf digital utilizeaza acelasi tip de hartie pentru aceste role, nediferentiat in functie de marca. Fiecare rola de hartie are o lungime de 8 metri, ultimii 2 metri fiind marcati cu o linie de culoare rosie care indica faptul ca rola in cauza se va termina in curand.

RoadSoft va ofera role de hartie pentru tahografe digitale:
 de cea mai buna calitate,
 omologate, astfel incat le puteti utiliza cu toate marcile de tahografe digitale.

Cum sa cititi informatiile de pe imprimari?
Acesta este un exemplu pentru modul in care tahograful digital realizeaza o imprimare:

1: data si ora imprimarii, in format UTC

2: tip imprimare (24 h, card)

3: informatii privind posesorul cardului de sofer (in cazul in care un astfel de card este introdus in tahograf)

4: cod de identificare vehicul

5: cod de identificare tahograf

6: data ultimei calibrari a tahografului

7: lista de activitati ale soferului, in ordine cronologica

8: perioada in care cardul soferului nu a fost introdus in tahograf

9: introducere card sofer in slot 1 si slot 2

10: activitati inregistrate atunci cand cardul de sofer a fost introdus in tahograf

11: scoatere din tahograf a cardului de sofer

12: sumar zi

13: locatii inserare

14: sumar zi ‘valoare totala activitati’ pentru cardul soferului in cauza

In continuare veti:
 vedea chiar si cele mai recente 5 evenimente/erori salvate pentru cardul soferului,
 vedea si cele mai recente 5 evenimente/erori salvate pentru vehicul,
 avea posibilitatea de a introduce manual informatii specifice, cum ar fi numele intreprinderii si numele dvs.

Cum sa introduceti manual informatii specifice?

Uneori soferii se afla in situatia de a introduce in mod manual informatii cu privire la activitatea lor de condus.

Aceasta se intampla in cazul in care:
 tahograful in cauza a suferit o deteriorare,
 informatiile incluse in imprimari nu redau cu acuratete detaliile privind activitatea soferului.

Aveti posibilitatea sa introduceti informatiile necesare pe partea verso a imprimarii.

RoadSoft va pune la dispozitie toate informatiile de care aveti nevoie pentru ca utilizarea tahografului digital sa fie cel mai usor lucru pe care va trebui sa-l faceti de acum inainte.

Parcurgeti meniul din stanga si aflati:

 detalii despre legislatia privind tahografele digitale,
 totul despre Regulamentul Timpilor de Conducere si de Odihna,
 ce trebuie sa faceti pentru a obtine carduri tahografice.

Tahograf-VDO-1381

Tahograf-SE-5000

Tahograf-Actia-Smartach

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *